Brukerstyrt personlig assistanse er et viktig og helt nødvendig verktøy for mennesker med nedsatt funksjonsevne i vårt lokalsamfunn. BPA-ordningen gir assistanse til praktiske gjøremål som husarbeid, men også andre områder som bistand til transport til skoleplass eller arbeidssted. Å gi mennesker muligheten til å leve frie liv bør være et helt sentralt arbeidsmål for folkevalgte og byråkrater i kommunens administrasjon. Denne ordningen gjør det mulig for borgere med ulike funksjonsnedsettelser å delta aktivt i det lokale samfunnslivet. Det er nå skapt usikkerhet i Fredrikstad kommune om denne ordningen, og prosessen lokalt har vært preget av vanskeligheter for medvirkning fra brukerorganisasjonene. 

Igjen skapes det debatt og usikkerhet rundt BPA-ordningen i kommunen. Forrige gang en utlysning var på dagsorden ble den trukket før sommeren etter et stort engasjement fra det lokale sivilsamfunnet og fra enkeltpersoner. Det nærmer seg nå en ny utlysning og vi som folkevalgte skal diskutere nivået for BPA-ordningen i Fredrikstad kommune.

Denne ordningen er et fantastisk verktøy for likestilling og inkludering.

I denne diskusjonen er det helt essensielt at ordningen forblir brukerstyrt der den enkelte bruker bestemmer innholdet i tjenestene. For meg blir det noe merkelig at kommunen med sin «usynlige hånd» skal avgjøre om assistentene skal bake kake til en bursdag eller ikke. Etter min mening handler dette om å gi frihet i hverdagen til de enkelte, en hverdag kommunen ikke kan diktere.

Et annet sentralt område er om tjenestene kan krysse kommunegrensen eller ikke. I hverdagen til brukerne handler dette om en handletur i nabokommunen eller til Svinesund kan gjennomføres eller ikke. Det at ordningen blir stasjonert utelukkende i denne byen er noe jeg definerer som en form for «kommunearrest», og regulerer sterkt bevegelsesfriheten til den enkelte bruker. For meg er dette en merkelig og utidig problemstilling i denne saken.

Denne involveringen fra kommunens side i hvilket tilbud assistentene skal gi til sine brukere har blant annet blitt kritisert av brukerorganisasjonen Virke gjennom et brev sendt til byens ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap). En må huske at den første bokstaven i BPA står for brukerstyrt. Da er det viktig at brukeren selv bestemmer hvem assistenten er, hva tilbudet i tjenesten blir og hvor den utføres. Ved å frata denne styringsretten så ser jeg ikke ordningen som BPA lenger.

Jeg stiller også kritiske spørsmål til prosessen i denne saken. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Fredrikstad kommune har siden januar bedt om åpenhet og samarbeid fra kommunens administrasjon uten at de har opplevd dette. Alle kommuner med et oppnevnt råd som dette plikter at medlemmene kan ta stilling til relevante saker for dem. At en konsesjonsutlysning har blitt formet uten medvirkning fra dette rådet, er meget beklagelig. Nå har det blitt gjennomført et møte mellom rådet og kommunens administrasjon, men dette burde ha kommet i god tid før, i kort tid etter januar for å være helt presis.

De sterke historiene til Ranveig Haugen og Eva Liz Moen med flere i Fredrikstad Blad viser hvordan BPA-ordningen er en helt sentral del av deres dagligliv. Dette gir dem en handlingsfrihet som enkeltmennesker. Deres beretninger har gjort sterkt inntrykk på meg selv, og jeg skriver denne kommentaren både som ombudsmann for byens borgere gjennom mitt verv som bystyrerepresentant, men også som fortvilet samfunnsborger og som medmenneske.

Som bystyrerepresentant er min oppgave å ta vare de svakeste i vårt samfunn og sørge for at deres samfunnsdeltagelse er ivaretatt. Som liberalkonservativ politiker ser jeg nettopp friheten til det enkelte individ som en helt sentral forutsetning. Etter min mening handler BPA-ordningen om dette, frihet til den enkelte borger i en kommune. Denne ordningen er et fantastisk verktøy for likestilling og inkludering. Det finnes en ny standard for BPA-ordningen praktisert av andre kommuner som oppfyller kravet til medbestemmelse for brukeren. Dette burde vært interessant for Fredrikstad kommune!

Les også

FB mener: Vær raus med livskvaliteten!