Takk til formannskapet i deponisaken i Borge, men vi er ikke i mål

Borge pukkverk vil lagre bergarter som blant annet alunskifer i krateret. De som har protestert mot dette  takker politikere som har støttet dem under veis, og til slutt hele formannskapet som i siste møte snudde i saken.

Borge pukkverk vil lagre bergarter som blant annet alunskifer i krateret. De som har protestert mot dette takker politikere som har støttet dem under veis, og til slutt hele formannskapet som i siste møte snudde i saken. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Sterk kritikk av kommunes saksutredning i saken om avfallsdeponi i Borge: – Saken opplyses fortsatt best ved å la alle berørte komme til orde, og vektlegge fagekspertise utenfor deponieiernes avlønning.

DEL

Leserbrev

Et enstemmig formannskap i Fredrikstad kommune skal ha takk for ansvarlig opptreden i møte 25.4.2019. Miljøinteresserte, og de som lurer på om lokalt engasjement nytter, bør høre arkivert opptak av sak 60 på web-tv fra formannskapsmøtet (starter i sak 59 på grunn av feil tidsdeling).

Men veien dit har gått i konstant oppoverbakke mot kommunens rådmann og administrasjon. Og vi er ikke i mål.

Uten engasjement fra opposisjonspartiene med Henning Aall og Truls Velgaard i spissen, ville vi aldri nådd frem med våre faglige innspill. Disse to arrangerte kontaktmøter for alle politiske partier i bystyret, der både lokalsamfunnenes arbeidsgruppe og ikke minst den uavhengige hydrogeologiske eksperten fikk komme til orde, etter at administrasjonen gjentatte ganger nektet å møte oss.

Og uten engasjement fra Camilla Eidsvold på vegne av SV og Sp, ville innstillingene fra rådmann og ordfører neppe blitt stoppet, verken 7.6.2018 eller nå 25.4.2019.

Intet fra lokalsamfunnsutvalgenes faglige innspill nevnes i, eller vedlegges, saken. Da er rådmannens troverdighet her borte.

Med den enstemmighet og gode debatt som formannskapet oppviste i siste møte, må man kunne legge til grunn at det politiske Fredrikstad nå er på miljøets og lokalbefolkningens side. Det skal ikke minst de som har snudd siden 7.6.2018 ha all honnør for. Takk.

Det vil føre for langt å ta de faglige stridsspørsmålene mellom administrasjonen og oss i sin fulle bredde her, men det hadde vært en stor fordel for demokratiet om Fredriksstad Blad hadde maktet å redegjøre for dette, også sett utenfra kommuneadministrasjonen. Samme dag som avisen proklamerte «Får ikke støtte i deponisaken» (FB 24/4 2019), ble journalisten meddelt om grove feil i saksfremstillingen fra kommunen. Null respons. Med litt interesse for gravende journalistikk kunne avisen også tatt kontakt i forkant av oppslaget, men vi hadde minimum forventet interesse når feil ble påpekt.

Verken grunneier eller aktuelle lokalsamfunnsutvalg har bedt Fredrikstad kommune om å støtte grunneiers klage til Miljødirektoratet. Vi har bare bedt kommunen engasjere seg i saken. Det tør være åpenbart at et slikt engasjement må skje ut fra kommunens egne interesser, på vegne av den befolkning de er satt til å tjene og det ytre miljø som skal forvaltes også for kommende slekter og andre skapninger.

Det er en lang rekke med ytterligere feil og mangler i rådmannens saksfremstilling, fra detaljer som feil navn på deponieier, til grove feil som for eksempel hvor de aktuelle grunnvannsmålinger er foretatt og hvilke grunnvannsnivåer som er registrert. Dette er helt i sakens kjerne, og det er skremmende dersom dette illustrerer nivået på saksbehandling i kommuneadministrasjonen.

Like ille er det som mangler i saken. I over ett år har kommuneadministrasjonen nektet å samarbeide med lokalsamfunnsutvalgenes arbeidsgruppe, nektet oss arbeidsmøter med daværende saksbehandler og nektet faglig drøfting med den uavhengige geologiske ekspertise som har alvorlige innsigelser mot deponieiernes virkelighetsbeskrivelse. Det eneste de har åpnet for, er at «selvfølgelig» vil skriftlige innspill bli vedlagt saken. Men nei. Intet fra lokalsamfunnsutvalgenes faglige innspill nevnes i, eller vedlegges, saken. Da er rådmannens troverdighet her borte.

Det er gjort et poeng av at det ikke er Fredrikstad kommune som er forurensningsmyndighet. Det er riktig, men irrelevant. Det er kommunen selv som har blandet tre ulike saker sammen:

1. Sluttbehandling av en helsekonsekvensutredning som kommunen har bestilt.

2. Behandling av juridisk grunnlag for deponivirksomheten (i hovedsak etter plan- og bygningsloven).

3. Engasjement som berørt kommune overfor forurensningsmyndighetene.

På punkt 1 er poenget at helsekonsekvenser, både tilknyttet fysiske skadevirkninger av radioaktivitet og tungmetaller, og frykt for fremtidige slike, vil være en funksjon av forurensningsproblematikken. Da er det meningsløst å sluttbehandle helsekonsekvensutredningen før forurensningsmyndighetene har avgjort forurensningsspørsmålene. Ukritisk å godta deponieiernes påstander er ikke ansvarlig offentlig saksbehandling.

På punkt 2 må man enten ta en rettsfortolkning etter norsk lov til etterretning, eller prøve den for domstolene.

På punkt 3 bygger demokratiske spilleregler på at alle berørte skal engasjere seg for å opplyse saken. Fredrikstad kommune er berørt. Det er pinlig at formannskapet måtte irettesette administrasjon og rådmann for å få dette på plass.

Vi er ikke i mål. Det aller viktigste gjenstår: Hvor høyt opp skal radioaktivt og annet farlig avfall få «våtdeponeres» i tettbefolket område med omkringliggende matproduksjonsarealer. Det er ikke avgjort. Dermed er både potensiell miljøskade og helsekonsekvenser fortsatt uavklart.

De kommersielle interessene jobber hver dag for høyest mulig fyllingshøyde. Det er deres soleklare rett. Men det hadde vært å foretrekke at rådmannen i Fredrikstad kommune fremover ikke bare vekselvis vil ta «til orientering» eller «til etterretning» de innspill som kommer fra deponieierne, for så å arkivere dem. Saken opplyses fortsatt best ved å la alle berørte komme til orde, og vektlegge fagekspertise utenfor deponieiernes avlønning.

Rino Bangor og John Lilleborge

Hhv. leder av arbeidsgruppe nedsatt av Skjærviken, Begby og Sellebakk lokalsamfunnsutvalg og grunneier nær Borge Pukkverk Avfallsdeponi og medlem i arbeidsgruppa

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags