Mens folk over hele landet koser seg med ferie og sommer, fortviler mange norske bønder. Godværet har gitt en alvorlig tørke, og fôrlagrene er nesten tomme. Det betyr at dyra ikke får nok mat, og i verste fall må nødslaktes. Det er det ingen som ønsker.

Mange bønder er flinke til å tenke alternativt for å få løst fôrmangelen uten å ty til nødslakt. Det er viktig at statlige regelverk ikke står i veien for dette. Gjennom fire strakstiltak gjør regjeringen det lettere for bøndene å få tak i nok fôr:

1. Hvis bonden slår kornet og lager grovfôr av det, får man likevel arealtilskudd for korn.

2. Med virkning fra 13. juli innføres nulltoll for import av høy og halm.

3. At området er rammet av tørke vil være tilstrekkelig som dokumentasjon på klimabetinget avlingsskade, dette reduserer byråkratiet i en erstatningssak.

4. Raskere erstatningsutbetalinger med mål om behandling av søknader innen utgangen av 2018.

Det er også flere hjelpetiltak som er iverksatt. Innovasjon Norge gir utsettelse for avdrag på lån for bønder som er rammet av tørken. Tidlig i august vil landbruksdirektoratet fatte vedtak om ekstraordinær kornkvote for å dekke det ekstra behovet som har oppstått, når tilgangen på grovfôr til drøvtyggere har gått ned.

Selv om vi av og til skulle ønske det, kan vi ikke styre været. Hvis sommerværet holder seg, og regnet uteblir, går vi en krevende høst og vinter i møte. Derfor gjør vi det vi kan for å avhjelpe fôrsituasjonen for bøndene. Med disse tiltakene, og forhåpentligvis litt regn, håper vi at bøndene kan møte høsten og vinteren med litt færre bekymringer.