Barnevernet i Fredrikstad går på millionsprekk igjen i 2017, og det skal spares inn midler. 

FO (Fellesorganisasjonen) organiserer mange av de ansatte i barnevernet. Dette er ansatte som på vegne av kommunen utøver en lovpålagt tjeneste. I tillegg er dette også et viktig samfunnsoppdrag.

VI i FO vil advare mot tanken om at barnevernet kun er en budsjettpost. Tanken om at barnevernet kun er en utgift kan koste samfunnet og Fredrikstad dyrt på sikt. 

FO mener det blir, eller har blitt, en negativ spiral hvor man ved å spare inn midler tror man holder budsjettet i balanse. Men FO mener at det man gjør, er å skape et behov senere for en større innsats. En innsats som kan være mer kostbar fordi man ikke har hatt midler til å yte den innsatsen som trengs på et så tidlig tidspunkt som mulig. FO kjenner til mange enkeltindivider som ikke har fått den hjelp og oppfølging de hadde krav på som barn, der de søker om erstatning for tapt barndom som voksne.  Slike krav blir dyre for kommunen.

FO mener at det må være mer fokus på forebyggende og tidlig innsats rundt de barn og familier som blir berørt av barneverntjenestens lovverk. Forebyggende arbeid vil på sikt være god økonomi for kommunen, slik FO mener det.  

Det vil også gi en gevinst opp imot kommunens ansvar for sine ansatte, slik at de i en viss grad har muligheter til å oppfylle kravene familiene har som de ansatte jobber med og er satt til og hjelpe. Det er mange barnevernsansatte som melder om uholdbare situasjoner der det ikke er økonomi til å sette inn de riktige hjelpetiltak som kunne gjort en stor forskjell for familiene og barna det gjelder. 

Det er de aller første årene i et barns liv som har betydning for det videre voksenlivet. De første årene danner grunnlaget for blant annet kognitiv læring, forståelsen av de andre og hjernens utvikling. Her har barneverntjenestens ansatte en unik mulighet til å sette i stand foreldrene til de sårbare barna og virkelig forebygge omsorgssvikt og skjevutvikling med mer.

Barnevern er ikke en forretning, men ivaretakelse av de mest sårbare barna i samfunnet.

Er det brukt mer penger enn det er budsjettert med, må man se på de rammene barnevernet har. Innsparing vil over tid føre til at barnevernet får flere alvorlige saker og en tjeneste som ikke vil være i stand til å oppfylle lovens krav og heller ikke hjelpe de mest sårbare menneskene i vårt samfunn, barna. 

Samfunnet viser i dag en økende grad av barn og familier som trenger hjelp, mange barn lever i dag under omsorgssvikt. Her må det ikke innskrenkes rent økonomisk, men økes i en slik grad så familier får den hjelp de skal ha.

FO mener kommuneledelsen og ledelsen i barnevernet må ta sitt ansvar og prioritere forebyggende arbeid i barneverntjenesten og sørge for nok tiltak og ressurser i kraft av saksbehandlere og tiltakspersoner med mer.  

Les også

Vi behøver flere fosterhjem