Svikter kommunen i barnevernet, rammes de svakeste med størst behov for hjelp. Kommunen må ta ansvar for å gi barna den hjelpen de trenger, når de trenger den som mest. Fredrikstad kommune kommer dårlig ut i den første systematiske kartlegging på tre sentrale områder.
Modellen er utarbeidet av Barne- og familiedepartementet og er et «trafikklyssystem» basert på en oversikt over kommunene på tre indikatorer. Faktorene som er målt er om tilsynskrav i fosterhjem ikke er oppfylt, dernest at oppfølging og kontroll i fosterhjem ikke er oppfylt – og at det er fristbrudd i undersøkelses saker.

Fargene indikerer:

Rød = betydelig risiko for avvik i henhold til lov og forskrift

Gul = moderat risiko for avvik i henhold til lov og forskrift

Grønn = liten eller ingen risiko for avvik i henhold til lov og forskrift

Dette er den første systematiske oversikten over tilstanden på disse områdene hvor kommunene er kategorisert etter ulik grad av risiko. Modellen vil publiseres årlig fra nå av.

Det er ikke mulig å godta at kommunen ikke følger opp sitt lovpålagte ansvar. Barna får ikke den hjelpen de har krav på. Det er helt maktpåliggende at risikoen for svikt må ned for å sikre barnas rettssikkerhet. Det vi her snakker om er svært sårbare barn. Rådmann og ordfører må sørge for at de får forsvarlig omsorg. Det vi her snakker om er de barna som har kun det offentlige til å passe på seg. Den fremste oppgaven til politikerne er å passe på nettopp dem, og her svikter vi dem.

Fredrikstad er ikke med i endringer av kommunestrukturen. Og har en størrelse med muligheter, men fortsatt er det mange steder behov for kommunereform. 31 kommuner har ett eller færre årsverk i barnevernstjenesten, mens 68 kommuner har færre enn to årsverk. (Selv om mange av disse inngår i interkommunale samarbeid).

Det vi her snakker om er svært sårbare barn. Rådmann og ordfører må sørge for at de får forsvarlig omsorg.

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen barn under barnevernets omsorg varierer med kommunestørrelse. Kommuner med færre enn 5000 innbyggere har i gjennomsnitt den høyeste andelen barn under omsorg, mens den gjennomsnittlige andelen er lavest i kommuner med mer enn 20 000 innbyggere.

Det er behov for større og sterkere fagmiljøer i barnevernet, som i samarbeid med kommunens øvrige tjenester kan gi god og helhetlig hjelp til utsatte barn og unge, og forebygge omsorgssvikt og omsorgsovertagelser. Kommunereformen bidrar til det.

Regjeringen har startet et historisk kompetanseløft for det kommunale barnevernet. Den inneholder flere tiltak for å møte utfordringer i tjenestene. Veiledningsteam og Tjenestestøtteprogrammet er tiltak som særlig rettes mot utsatte kommuner.

25 millioner kroner er satt av ekstra i neste års budsjett for å styrke kommunenes veiledning og oppfølging av fosterhjem. Dette er et område der vi ser at mange kommuner svikter i dag.

Siden 2013 har det blitt 1149 flere stillinger (en økning på 24 prosent) i det kommunale barnevernet. Dette er både fordi staten øremerker midler til stillinger i det kommunale barnevernet, og fordi mange kommuner har prioritert styrking av barnevernet. Det gjøressvært mye godt arbeid i barnevernet. Denne oversikten viser kun regelverksbrudd på tre områder, og kan ikke brukes til å vurdere tilstanden generelt i barnevernet.

De kommunene som har fått grønt «trafikklys» har også avvik. Modellen viser risiko for fremtidige avvik. Kommuner som i dag har få avvik har god mulighet til å rette opp i dette med mindre omfattende inngrep og vi anser derfor risikoen for fremtidige avvik som lav. Avvikene er knyttet til tilsynskrav i fosterhjem som ikke oppfylt, oppfølging og kontroll i fosterhjem og fristbrudd i undersøkelsessaker.

Jeg forventer at ordfører, det politiske miljø og rådmannen i Fredrikstad følger opp og angir resultat og løsninger på en svært alvorlig situasjon for dem som trenger oss mest. Herved er utfordringen gitt!