Finansnæringen i Norge er gode på omstilling og ligger lengst fremme når det gjelder å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Hvorfor skal vi da fortsette med å flytte arbeidsoppgaver til andre land? Erfaring viser at det er vanskelig å få ønsket effekt av outsourcing. Både når det gjelder kostnader og kvalitet på leveranser.

Arbeidslivet, og særlig finansnæringen, har vist at vi er gode på å tilpasse oss ny teknologi og omstille oss til en ny hverdag. Kan vi være sikre på at utenlandske selskaper er like gode og har samme motivasjon til å gjennomføre nødvendig omstilling for å sikre konkurransekraft?

For at vi skal lykkes med å gjennomføre omstilling av norsk næringsliv videre, er vi imidlertid helt avhengig av at det satses på forskning og kunnskap. Finansnæringen vil i årene som kommer være avhengig av å ha tilgang på god og riktig kompetanse, spesielt IT-kompetanse. Vi forventer at regjeringen, som i mange sammenhenger har understreket hvor viktig denne omstillingen er, styrker utdanningen på dette området.

Finansforbundet har gjennomført en undersøkelse blant medlemmene som viser at de er veldig positive til å omstille seg, og å ta den utdanningen som er nødvendig for å være attraktive på arbeidsmarkedet. Gi de ansatte en sjanse!

En annen trussel ved outsourcing er knyttet til sikkerhet og personvern. Finansnæringen lever av tillit og kan ikke ha uheldige episoder knyttet til disse temaene. Det vil ramme hele omdømmet til næringen og ikke bare den bedriften det gjelder.

Det er tid for endring, vi må tenke nytt. Ifølge nye tall fra NAV har 21 prosent av alle i arbeidsfør alder (18-66 år) i Norge mottatt ytelser til livsopphold i 2016. Østfold er dessverre det fylket som kommer dårligst ut, med hele 27 prosent av befolkningen som mottar ytelser fra NAV. Totalt sett for landet er det 1.200.000 mennesker i arbeidsfør alder som har mottatt ytelser til livsopphold i en kortere eller lengre periode. Det som er helt sikkert, er at det gagner ikke Norge å fortsette med outsourcing.

Finansnæringen har over mange år flyttet flere tusen arbeidsplasser ut av Norge, og forsømmer med dette sitt samfunnsansvar. Norge trenger flere arbeidsplasser, og er tjent med en finansnæring som satser på kompetanseutvikling av sine egne medarbeidere og som kan tilby attraktive arbeidsoppgaver til de unge med ny og fremtidsrettet kompetanse.

Jeg vil oppfordre finansnæringen til å gå foran som et godt eksempel og starte jobben med å ta disse arbeidsplassene tilbake til Norge. Dette vil redusere arbeidsledigheten, redusere kostnader til velferdsstønader og ikke minst øke skatteinngang til staten. Når finansnæringen går foran, vil andre følge etter.