Styret i Bydelsforeningen Cicignon takker biskopen for innlegget i Fredriksstad Blad.

Hans refleksjoner er viktige innspill i denne debatten. Vi vil i det følgende utdype noe av det som kom frem i vårt innlegg og presisere nærmere hva vi er opptatt av. Det er riktigere å kalle dette for utfordringer heller enn bekymring (som lett kan forveksles med frykt).

Vi er enige i at asylmottak ikke er en risiko i seg selv, men erfaring viser at når de rette betingelsene ikke er tilstede, kan det fort oppstå uheldige/farlige episoder. Vi kan vise til brann i asylmottak i Sverige og ekstreme holdninger/handlinger.

Som biskopen påpeker, er godt lederskap meget viktig. Mange av flyktningene vil ha et høyt stressnivå. De har mistet hus og hjem, og mange er i tillegg engstelige for sin familie/sitt nettverk som er igjen i krigssoner eller flyktningeleire.

I tillegg må de tåle å sette livene sine på vent på ubestemt tid. Det er ikke vanskelig å forstå at det er en krevende livssituasjon. God ledelse, tydelig struktur og god kunnskap om mennesker i krise er det helt nødvendig å ha på plass.

Kommunen må gis nødvendige ressurser for å ivareta helse og utdanning/norskopplæring.

Vi tenker videre at et antall på 300 kontra 700 vil være enklere å håndtere både for asylantene selv og for hjelpeapparatet. Det vil være en stor fordel om sammensetningen av asylantene kunne være en blanding av familier og enslige.

I tillegg må de byggtekniske forskrifter være i orden. Stikkord her er brannfare og rømningsveier.

Styret i Bydelsforeningen Cicignon er positive til å bidra til at asylantene skal føle seg velkomne. Det å bli kjent med hverandre hindrer at ekstreme og stereotype holdninger får bre om seg. Igjen ser vi at et mindre antall flyktninger vil gjøre denne inkluderingen enklere.

Vi kan videre se at det er en fordel med gåavstand til de fleste aktivivteter i byen. Det vil kunne bidra til å fremme en raskere integrering. 

Fredrikstad kommune er bedt om å forplikte seg til å ta i mot mange (180 i 2016?) flyktninger for permanent bosetting. Styret i Bydelsforeningen Cicignon er positive til å bidra til denne forpliktelsen med sin naturlige del av ansvaret.

Avslutningsvis vil vi peke på at styret i Bydelsforeningen selvfølgelig er opptatt av bydelsutvikling. Derfor er tidsperspektivet viktig, slik at ikke transformasjonen fra sykehus til boområde treneres.

Med færre midlertidig beboere vil omformingen av området (jfr Niels Torps innlegg i Fredriksstad Blad: Cicignon Park – Fredrikstads nye, urbane bydel) kunne skje parallelt med at bygningsmassen fungerer som asylmottak.