Jeg ser i FB at fem medlemmer av styret i Bydelsforening Cicignon uttrykker bekymring for etablering av asylmottak i de forlatte sykehuslokalene. Bekymringen dreier seg dels om hvorvidt dette vil utsette byutviklingen, dels at et asylmottak oppfattes som en sikkerhetsrisiko.

Spørsmålet om bydelsutviklingen lar jeg ligge. Men jeg finner det maktpåliggende å understreke at et asylmottak ikke er en sikkerhetsrisiko i utgangspunktet.

Menneskene på asylmottaket søker beskyttelse og vil mer enn noe annet bli en del av det norske samfunnet. Et asylmottak i seg selv representerer ingen risiko for barn på barneskolen, folk på vei til og fra jernbanen eller for folk i nærområdet. Konflikter utvikles dersom ledelsen ved mottaket ikke utvikler godt lederskap og når lokalmiljøet ekskluderer og isolerer menneskene på mottaket fra et normalt sosialt liv. Jeg skal ikke bagatellisere utfordringene som kan oppstå i forbindelse med mottakene. Disse må vi selvfølgelig håndtere. Det handler om gode strukturer på mottaket, meningsfulle arenaer og tydelige grenser for akseptabel adferd. Det hjelper ingen å dehumanisere mennesker på mottaket.

Fordelene ved å ha mottaket i sentrum av byen er mange. Det vil lette beboernes mulighet til å delta i aktiviteter i byen fordi det er korte avstander til idrettsplasser, kafeer, kulturarenaene, kirker og moskeer. For frivillige organisasjoner vil en plassering i byen gjøre tiltak for beboerne enklere å organisere.

Mitt håp er at vi som blir naboer til dette asylmottaket, mange av oss med betydelige ressurser, påtar oss å lage bydelsfester der beboerne inviteres til å delta, gjerne med mat og kultur. Kanskje kan dette bli grunnlaget for en ny festival i Fredrikstad der Cicignon med sitt unorske navn blir stedet for en inkluderende gatefest med bred deltagelse fra alle de ulike folkegruppene som allerede nå beriker byen vår og som kommuniserer til asylmottaket: Velkommen til å bo her mens saken deres utredes.

  • Påstand til avstemning: Frykt forklarer en stor del av skepsisen til asylmottak på Cicignon.

Da må vi alle ta ansvar for ikke å spre en fryktkultur i byen. Da må vi ikke omtale mennesker som en sikkerhetsrisiko som må overvåkes, men som søsken med behov av beskyttelse.