KrF mener noen grunnpilarer må stå fast i asylpolitikken: Respekten for folkeretten, respekten for retten til familieliv og ikke minst respekten for og anerkjennelsen av at barn på flukt skal behandles på en god og verdig måte.

Derfor reagerer KrF sterkt på det vi ser på som en hardere linje fra regjeringen mot sårbare barn på flukt. Det er all grunn til å rope et varsku.

For det første reagerer KrF sterkt på dagens harde utsendelsespraksis av barn til et stadig mer utrygt Afghanistan. Kun Norge og Nederland sender i dagens situasjon barn tilbake til Afghanistan, og ingen land det er naturlig å sammenligne oss med returnerer flere barn til Afghanistan enn Norge.

Ingen av våre nordiske naboland anser at det er forsvarlig i dagens situasjon å returnere barn til utryggheten i Afghanistan. Som Fredrikstad-beboer kjenner jeg også nærhet til denne praksisen som førte til at Mousavi-familien som bodde på Veum asylmottak ble sendt til Afghanistan 13. august. 

For det andre fremstår dagens praksis når det gjelder alderstesting av barn mer og mer uholdbar. Legen som står for testene kritiseres av rådet for legeetikk og metoden er så usikker at Legeforeningen har rådet sine medlemmer til ikke å utføre slike tester. Likevel fortsetter praksisen og testene gis avgjørende vekt i livsviktige beslutninger. Dette er ødeleggende for asylsøkeres rettssikkerhet, og praksisen må umiddelbart legges om, mener jeg.

KrF foreslår derfor i sitt alternative budsjett et eget utreisesenter tilpasset barnefamilier.

 

For det tredje er KrF sterkt kritisk til at Norge fengsler og internerer barn på Trandum. Sivilombudsmannen og Norsk Psykologforening beskriver Trandum som uegnet for barn. Dagens praksis både kan og bør stoppes. Retur av barn må skje på en mest mulig skånsom måte, og KrF foreslår derfor i sitt alternative budsjett et eget utreisesenter tilpasset barnefamilier.

For det fjerde får stadig flere barn såkalt midlertidig opphold. Regjeringens politikk innebærer at barna blir sittende på mottak frem til utsendelse ved fylte 18 år. De blir ikke integrert i det norske samfunn og livene deres er satt på vent. All forskning viser at midlertidig opphold er skadelig for barns psykiske helse, og tilbakemeldingene fra mottakene er at flere av barna har utviklet alvorlige psykiske lidelser. KrF har derfor fremmet forslag i Stortinget om å avskaffe tidsbegrenset opphold for barn

derfor i sitt alternative budsjett et eget utreisesenter tilpasset barnefamilier.

Det er ikke akseptabelt at respekten og omsorgen for barn på flukt svekkes i regjeringens kappløp om å være strengest i klassen når det gjelder innvandring. Det er på høy tid å legge om kursen.