Mandag 4. juli la regjeringen frem forslag til en rekke innstramninger i økonomiske ytelser til flyktninger og asylsøkere.  Det har lenge vært for lett å leve på norske trygdeytelser. Dette mener vi i Fremskrittspartiet at det må bli slutt på.

Tiltakene som legges frem for høring består av strengere botidskrav på fem år.  Det betyr at man må ha bodd i Norge i fem år, for å ha rett på goder som uføretrygd og alderspensjon.  Dette er tiltak som skal oppfordre flere innvandrere til å gå ut i arbeid i stedet for å leve på norske skattebetalere.

Fremskrittspartiet mener at det må kunne forventes at voksne som får opphold i Norge, forsørger seg selv. Med unntak av de som har en slik alder eller helsetilstand at det ikke er realistisk.

Norge skal ikke være verdens sosialkontor.

 

Fremskrittspartiet har alltid ment at folk skal behandles likt. Vi må ha tilstrekkelige og forsvarlige ordninger for dem som får oppholdstillatelse. Norge skal ikke være et land som legger opp til at innvandrere kan velge å leve på velferdsordningene i stedet for å jobbe og bidra på lik linje med alle andre i Norge. Det er viktig å stille strengere krav, og forvente at innvandrere viser arbeidsdeltagelse.

Aktiv deltakelse i arbeidslivet er en viktig arena for integrering og trivsel for den enkelte, og det er dessuten en forutsetning for den langsiktige bærekraften for det norske velferdssystemet. Norge skal ikke være verdens sosialkontor.

Fremskrittspartiet vil fjerne særfordeler for innvandrere, og stille krav om at man må ha bodd her i flere år før man har krav på flere velferdsytelser. Det må settes krav til de som kommer til landet vårt. Innvandrerne skal i arbeid, ikke leve av skattebetalerne.