Fredrikstad kommune får, som mange andre, utfordringer med å skaffe nok og riktig kompetanse for å møte den nye teknologien som er på vei inn i kommunal sektor. Derfor er det behov for å planlegge og tilrettelegge for kompetanseutvikling som kan møte behovet de neste tiårene.

Stortingets intensjon om en kompetansereform for kommunene har dette som mål, og bygger på en erkjennelse av at demografiske endringer, klimaendringer og ny teknologi stiller nye krav til kommunene og deres ansatte.

Fagforbundet har vært en pådriver for denne reformen, og mener at den vil være et godt verktøy for å skaffe riktig kompetanse til de sektorene behovet er størst. Til innholdet må det stilles krav om faste, hele stillinger, kompetanseplaner, mulighet til å gjennomføre videregående opplæring og sterk satsing på å øke antall læreplasser.

I helsesektoren skal velferdsteknologi bidra til at brukere får økt trygghet, samtidig som de får muligheten til å bli boende i eget hjem. Fredrikstad kommune deltar i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi, og ligger godt an på dette området.

Et arbeidsliv i kontinuerlig endring skaper behov for økt kompetanse. For å møte samfunnets behov for arbeidskraft og endringer som følge av den teknologiske utviklingen, vil vi komme til å trenge både fagarbeidere og arbeidstagere med fagskole, universitets- og høyskoleutdanning. De ansatte er kommunens viktigste lagspillere og de må få muligheten til prege og utvikle egen arbeidshverdag.

Ole Jørgen Christiansen: Utdanningsforbundet støtter IKKE innsparingstiltak i Fredrikstad-skolen

Fagforbundet arbeider for at alle ansatte, uavhengig av utdanningsnivå og sektor, skal ha lik rett til kompetanseutvikling i tråd med arbeidslivets behov.

Omstillingsprosesser har det norske samfunnet lyktes med takket være en sterk fagbevegelse og trepartssamarbeidet. I tiden som kommer vil den norske modellen og trepartssamarbeidet bli viktigere enn noen gang, slik at det blir plass til alle i et arbeidsliv i stadig endring hvor ny teknologi er på full fart inn.

Fagforbundet Fredrikstad er tydelige på at konsulentrapporter og roboter ikke kan erstatte arbeidshender, men om ny teknologi og bedre utstyr kan bidra til en lettere arbeidshverdag for alle våre yrkesgrupper slik at de kan gi gode tjenester og stå lengre i arbeid og ikke være utslitt når de går av med pensjon, tror vi det er en positiv utvikling for et arbeidsliv i stadig omstilling.