Karlsen og Nordrum gir i sitt innlegg i Fredriksstad Blad en en form for forklaring på hva Tildelingskontoret synes, mener og at de vil bidra på alle mulige måter for at ALS-syk og hans familie skal kunne leve så verdig og optimalt liv som mulig. De mener politikerne må tenke seg nøye om når de går inn i enkeltsaker, og de presiserer at politikere ikke har innsikt. Jeg tenker at dette må besvares sett fra mitt ståsted som folkevalgt.

Folkevalgte, uavhengig av parti, er valgte representanter og ombud for innbyggerne. At lokalpolitikere engasjerer seg i enkeltsaker er å utøve ombudsrollen. Administrasjonen, og øvrig politisk ledelse, skal utfordres dersom innbyggere opplever urettferdighet, eller mangler ved tjenestene.

Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) trådte i kraft i 2015. Dersom en bruker ønsker det, og det er forsvarlig, kan også enkle helsetjenester legges inn i BPA-ordningen. Dersom tjenesten også omfatter nattjenester kan kommunen vurdere konkret og i samråd med brukeren hvilken løsning som er mest hensiktsmessig.

Det er ikke like «stuerent» å ta opp enkeltsaker innen helsetjenestene, som er «livsviktig» for enkeltinnbyggere.

Staten ved Helsedirektoratet gjør årlig en overslagsbevilgning (behovet bestemmer) til særlig ressurskrevende omsorgstjenester. Kommunene får i enkeltsaker dekket 80 prosent av lønnskostnader som overstiger 1,2 millioner. Denne ordningen har eksistert siden 2004. Formålet med ordningen er å sikre gode tjenester uavhengig av kommunens økonomiske situasjon.

Dersom et folkevalgt ombud har kontakt med innbyggere, som opplever at de ikke er ivaretatt med tilstrekkelige tjenester, kan ombudet formidle disse erfaringene til administrasjonen. I tillegg kan saker settes på sakskartet i politiske utvalg og bystyret ved bruk av interpellasjoner eller spørsmål til utvalgsleder eller ordfører. Det er for eksempel mulig å ta opp byggesak som enkeltsak til bystyret med forslag til vedtak, men det er ikke like «stuerent» å ta opp enkeltsaker innen helsetjenestene, som er «livsviktig» for enkeltinnbyggere. Fredrikstad Frp mener ALS-saken, der pasienten selv har opphevet taushetsplikten, kan og skal tas opp til politisk behandling.

Tildelingskontoret må forstå hvilke rettigheter den enkelte innbygger har, og de må forstå hvilke tilskudd som gjelder. Videre må retten til medbestemmelse/brukermedvirkning sikres. Slik ALS-saken står, er hensynet til bruker tilsidesatt. Min klare oppfatning er at både BPA-ordningen, tilskuddsordningen og brukermedvirkning tilsier at omtalte ALS-pasient burde kunne bo hjemme på nettene. Vedtaket bør endres umiddelbart.

Les også

Dette kan ikke kommunen, politikerne, Geir eller hans familie leve med