Gå til sidens hovedinnhold

Alkoholpolitikken virker, samarbeid har gitt tryggere by

Artikkelen er over 3 år gammel

Victor Kristiansen: – Politiet er mer synlige i helgene, de samarbeider tett med ordensvaktene og går inn på utestedene for å forebygge uro og vold. Voldsstatistikken viser markant nedgang.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Undertegnede hadde våren 2016 gleden av å lede arbeidet med å snekre sammen Alkoholpolitisk handlingsplan 2016–2020. Utvalget hadde i tillegg til fem politikere og tre saksbehandlere, med seg en representant fra Fredrikstad Næringsforening og en representant fra utelivsnæringen. Det var svært nyttig å ha med bransjen og næringsforeningen som kom med mange gode og praktiske løsninger når vi andre ble for teoretiske. Planen, enstemmig vedtatt av Bystyret 16.06.2016, kan du laste ned her.

I bunn for planen ligger folkehelseperspektivet, med beskyttelse av barn og unge som det viktigste. Det skal ikke gis skjenkebevilling til arrangement som retter seg mot disse.

Samtidig må utelivsnæringen gis gode og forutsigbare rammebetingelser: Vi ønsker et trygt, kompetent og variert uteliv med høy kvalitet.

Andre viktige momenter som ligger i planen er krav om at alle som jobber med skjenking har bestått e-læringskurset om ansvarlig vertskap og at virksomhetene skal overholde alle krav og vilkår i a-ordningsloven, skattebetalingsloven og folketrygdloven.

Samarbeidsforumet MAKS (Myndighet, Ansvarlighet, Samarbeid og Kompetanse) for Nedre Glomma ble opprettet i 2010. Arbeidsformen er at man legger til rette for dialog og nært samarbeid mellom bransje, politi og kommune. Politiet arbeider etter en MAKS Orden-modell, etter inspirasjon fra Stockholmspolitiet.

Modellen innebærer at politiet er mer synlige i bybildet i helgene, at de samarbeider tett med ordensvaktene og går inn på utestedene for å forebygge uro og vold. Etter en økning i voldsstatistikken fra 2012 til 2013 i Fredrikstad da samarbeidet av ulike grunner var nedprioritert, har vi sett en markant nedgang. Byen både er og føles trygg.

Kontrollaktiviteten er styrket og det legges til rette for 1–3 samordnede aksjoner per halvår der kommune, politi, skattemyndigheter, mattilsynet, Tolldirektoratet, brannvesen m.fl. er deltagere.

Dersom antall prikker blir 12 eller flere i løpet av en to år, skal det reageres med midlertidig inndragning av skjenkebevillingen i minst en uke.

Når det gjelder festivaler er det krav om formøter, risikoanalyse og tilstrekkelig vakthold. Like konkurransevilkår i byene er viktig, og det har vært noen utfordringer knyttet til dispensasjoner for utemusikk etter klokken 23.00. Her har det vært noe ulik praksis og argumentasjon mellom Fredrikstad og Sarpsborg. For 2018 ser hovedregelen ut til å bli at det gis dispensasjon til klokken 24.00 i begge byer. En justering av retningslinjene er ventet lagt frem for politisk behandling i løpet av våren.

Fram til 2016 hadde Fredrikstad kommune eget sanksjonsreglement for brudd på skjenkebestemmelsene. Fra 1.1.2016 er det innført nasjonalt prikktildelingssystem fra Stortinget.

Systemet går ut på at bevillingshaver tildeles et antall prikker (én, to, fire eller åtte) ved brudd på skjenkebestemmelsene – avhengig av bruddets karakter. Alvorlige brudd, som skjenking av mindreårige eller hindring av kommunal kontroll, medfører åtte prikker. Mindre alvorlige brudd, som brudd på reklameforbudet eller at det avdekkes at gjester drikker medbrakt alkohol, medfører én prikk. Dersom antall prikker samlet blir 12 eller flere i løpet av en toårsperiode, skal det reageres med midlertidig inndragning av skjenkebevillingen i minst én uke.

I 2017 ble det delt ut 73 prikker totalt i Fredrikstad, hvorav 72 til skjenkesteder og én prikk til en butikk. Over halvparten av prikkene gjaldt mangler ved levering av omsetningsoppgave og betaling av omsetningsgebyr. Dette er lite når vi vet det er ca. 100 skjenkesteder (i tillegg til butikker) å fordele disse på. Kun to utesteder har nådd 12 prikker så langt etter innføringen – og mistet bevillingen for henholdsvis én og to uker. Det ble gjennomført 365 skjenkekontroller i 2017.

Det pågår også en debatt i landets kommuner om hvorvidt nettbaserte kolonialutsalg skal kunne levere alkohol «rett på døra». Fredrikstad og Sarpsborg innvilget salgsbevilling for alkohol med forutsetningen at varene hentes i næringslokaler med salgsbevilling. Ordningen er ikke berørt i våre lokale retningslinjer.

Dagens regelverk er ikke tilpasset denne «nye» salgsformen, spesielt med tanke på kontrollhensynet, og Helsedirektoratet arbeider nå for å få på plass et nasjonalt regelverk. Formannskapet ga 25. januar et tydelig signal til rådmannen om at det ønskes en politisk sak på dette dersom nasjonal ordning ikke er på plass i løpet av kort tid.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.