I utgangspunktet er det forbudt å bygge i strandsonen – hundremetersbeltet – men i 2020 ble dette forbudet lempet på i deler av landet. Rundt Oslofjorden er det fremdeles forbudt å bygge nær sjøen.

Men det gjøres unntak. Det gis dispensasjoner. I de aller fleste tilfellene er dette overhodet ikke bra. Gode strandsoneplaner blir gjennomhullet av dispensasjoner gitt av Fylkesmannen (nå Statsforvalteren).

Statistikken varierer litt, men i 2019 ble det gitt hele 210 dispensasjoner i Viken (Oslofjordområdet) og 23 i Oslo (Kilde: SSB). Over år fører dette til nedbygging av viktige områder.

En ting er at friluftsområdene og tilgjengelighet til sjøen reduseres, en annen ting er negativ påvirkning av det biologiske mangfoldet. I Artsdatabanken kan vi lese at trusselen mot ni av ti truede arter kommer fra arealendringer som følge av menneskelig påvirkning.

Dette kan vi imidlertid gjøre noe med lokalt – i vår kommune. Kommunene er såkalt arealforvalter, og kan selv bestemme hvor det skal bygges. Men vi er avhengig av at Statsforvalteren spiller på lag og avslår eventuelle søknader om dispensasjoner.

Arbeiderpartiet vil fortsatt sikre allmennhetens tilgang til strandsonen og hindre privatisering og i vårt parti program står det: Gi hensynet til natur og klima større vekt i plan- og bygningsloven.