Kommunalminister Nikolai Astrup uttalte 11.05 at lavere lønnsvekst skal føre til besparelser for kommunene, som sammen med lavere prisvekst skal utgjøre over ni milliarder kroner. I revidert nasjonalbudsjett så gis en økning på 2,1 milliarder kroner i kommunenes frie inntekter. Klarere kan det ikke sies at regjeringa vil at koronakrisens helter innen helse, omsorg og renhold skal betale en betydelig del av kommunenes økte utgifter som følge av koronakrisen.

Det kan synes som om regjeringen mener disse yrkesgruppene bør ta til takke med æren og berømmelsen de nå har blitt til del. Vi oppfatter Astrups uttalelser som en hån mot kommunalt ansatte, vi er av den oppfatning at koronakrisen har vist at disse gruppene fortjener et lønnsløft og ikke det motsatte.

KS har anslått at kommunene og fylkeskommunenes inntektstap og ekstrakostnader kan komme til å utgjøre opp mot 27 milliarder kroner. Selv om vi legger til koronamidlene kommunene alt har fått, så er det åpenbart at 2,1 milliarder er altfor lite og kan føre til alvorlige nedskjæringer i kommunenes velferdstilbud, tilbud som er nødvendige for at vi skal komme oss ut av krisen.

Vi krever at kommunene og fylkeskommunene kompenseres fullt ut for tap av inntekter og ekstrautgifter som følge av koronakrisen. Vi mener at kommuneøkonomien snarere må styrkes enn svekkes om vi skal komme ut av krisen, skape ny industri og nye arbeidsplasser og ikke minst kunne drive et godt forebyggende helsearbeid. Det er fullstendig uhørt å kalkulere med lav lønnsvekst for kommunalt ansatte for å saldere budsjettene.

Forfatterne:

Ingunn Gjerstad, leder LO i Oslo
Jo Jenseg, leder LO i Stavanger og Omegn
Vidar Schei, leder LO i Fredrikstad og Hvaler
John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim
Fauzia Hussain-Wiik, leder LO i Bergen og Omland