I bystyret kommende torsdag vil Venstre stemme for at Fredrikstad tar imot og bosetter 60 flyktninger, og blant dem fire enslige mindreårige. For oss er det et sentralt prinsipp at vi deltar i den nasjonale og internasjonale dugnaden det er å hjelpe folk på flukt, og et ufravikelig prinsipp å hjelpe mennesker i denne sårbare situasjonen. Det er godt å se at dette også har bred støtte i formannskapet.

Bosetting er ett skritt på veien til integrering, for det krever mer enn å få et bosted og penger til livsopphold. God integrering handler om å bli inkludert i samfunnet, og det er ressurskrevende for kommunen, tar tid og krever noe av oss alle. Vår mening er at når vi lykkes, er det også en berikelse for lokalsamfunnet. Vi får nye impulser og perspektiver.

Inkludering må også gjelde for flere innbyggere i Fredrikstad, som av ulike årsaker ikke blir inkludert i fellesskapet. Mange står uten jobb, en del lever på trygdeordninger, en del savner sosiale fellesskap, mange kan ikke, eller får ikke deltatt i fritidsaktiviteter. Det er for mange mennesker som lever uten gode nettverk rundt seg.

En møteplass må være noe mer enn et fyndord i en kommunal plan. Det kan være så konkret som fellesskapet på arbeidsplassen, skolen, barnehagen eller butikken.

Ensomhet, sosial utestengelse, isolasjon, psykiske vanskeligheter og sykdom, er store utfordringer i vår tid. Mennesker trives best når vi har andre rundt oss. Skal vi lykkes med byutviklingen, må vi også ha en politikk som retter oppmerksomhet mot å inkludere folk i fellesskapene våre, på jobben, i gata, i idrettslaget eller foreningslivet. Dette krever innsats og vilje, både fra nye innbyggere og fra oss som har bodd her en stund.

Inkludering og integrering handler mer enn noe annet om å ha fungerende møteplasser. En møteplass må være noe mer enn et fyndord i en kommunal plan. Det kan være så konkret som fellesskapet på arbeidsplassen, skolen, barnehagen eller butikken. Møteplasser kan også være steder vi liker å oppholde oss. Det kan være i en park i nærmiljøet, lekeplassen, på torvet i byen, eller på en kafé.

For oss i Venstre handler god byutvikling i bunn og grunn om å legge til rette for integrering og inkludering - i byen. En større, tettere og mer urban by gir flere møteplasser. De blir stedene hvor nye og gamle innbyggere, unge og eldre, og mennesker i mange ulike livssituasjoner, får sjansen til å møtes og bli kjent. Vi som ansvarlige politikere i Fredrikstad må legge til rette for flere gratis møteplasser. Steder som bibliotek kan eksempelvis være gode arenaer for dette.

Siden byen vår endres, er det viktig å håndtere de store utfordringene med integrering og inkludering, og gjøre noe med det store utenforskapet vi opplever i Fredrikstad.