Sarpsborg Næringsforening anbefaler at bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad gir sin tilslutning til forslaget til bypakke for Nedre Glomma (Fase 2). Det blir kostbart for næringslivet, men en utsettelse av investeringene er langt verre. Vi har ikke råd eller tid til flere utsettelser.

Bypakken vil gi mye tilbake til regionen. Det er fire grunner til at vi nå må støtte forslaget:

1. Bedre veisystemer

Selv om vi kunne ønske oss mer inn i pakken som nå framlegges, vil vi får inn en ny Sarpsbru som det er et prekært behov for, inklusiv oppgradering av Rv22 Hafslund – Dondern i tilknytning til ny bru. Rv 109 blir oppgradert mellom Råbekken og Torsbekkdalen og det ligger også ny bru over Glomma ved Torp som er særlig viktig for Fredrikstad, men som også vil avlaste trafikksystemene i Sarpsborg fordi mye av trafikken som skal opp til E6 fra Fredrikstad, kan ledes ut til Årum eller Solli i stedet for over Sannesundbrua eller over Alvim.

Selv om flere av de nye løsningene innebærer 4-felts vei, vil kapasitetsøkningen for biler blir begrenset fordi det ene feltet er forbeholdt kollektivtrafikk. Næringsforeningen mener det er viktig å legge til rette for at gods- og varetransport på kjøretøy over 3,5 tonn kan benytte kollektivfeltet. Dette vil ikke redusere fremkommeligheten for kollektivtrafikken, men vil bedre framkommelighet for næringstransporten, samtidig som det avlaster ordinært kjørefelt. Gods- og nyttetransport vil ta en stor del av kostnadene ved bypakken, og betydelig deler av denne transporten kan ikke flyttes over til bane.

I det videre arbeid med bypakken bør det også gjøres forbedringer på Rv 22 fra Rakkestadkrysset og til industri- og boligområdene på Hevingen. Denne strekningen har mange «hindringer» som reduserer kapasitet og hastighet på denne strekningen – i tillegg til at det er et behov for å skille myke og harde trafikanter.

2. En god miljø- og klimaløsning

Vi trenger raske og effektive tiltak som kan bidra til lavere utslipp av klimagasser samt bedre bymiljø. Den framlagte bypakken har flere tiltak som vil bidra her; bedre sykkelveier (selv om mye gjenstår), bedre og raskere kollektivløsninger, samt bompriser som stimulerer til overgang til nullutslippskjøretøy, også for tyngre kjøretøy.

Ettersom kapasitetsøkningen for biler er begrenset i forslaget, er det avgjørende at man lykkes med å overføre trafikk til gang-, sykkel- og kollektivløsninger. Dette er dermed både et miljø- og klimatiltak samtidig som det er en forutsetning for at ikke de nye veisystemene skal bli overbelastet.

3. Klart for byutvikling

En forutsetning for å komme i gang med flere at tiltakene er en avklaring på trasé for ny bru over Sarpsfossen. Næringsforeningen har ikke gitt preferanse til noen av de foreslåtte traseene, men når trasé nå er besluttet av Departementet, betyr det at planlegging kan komme i gang. Og like viktig; dette gir en nødvendig avklaring for videre utvikling av Sarpsborg sentrum. Nå kan det planlegges ut fra en avklart trasé for vei (og bane) og initiativ som har stoppet opp i mangel av en slik avklaring, kan komme i gang.

4. Tid betyr noe

Innholdet i bypakken betyr selvsagt mye. Men etter årevis med utsettelser, er tidsfaktoren og behovet for å få på plass nye løsninger, viktigere enn noen gang. Det er derfor avgjørende viktig at bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad går inn for den foreslåtte pakken og at både Fylket og Stortinget følger opp raskt med vedtak og planprosesser.

Nasjonal Transportplan (NTP) og Hurdalserklæringen lover begge at de fem mellomstore byområdene skal få byvekstavtaler. Vi må sørge for at vi raskt kommer inn i køen av byer som skal få disse midlene. Nå er det vår tur!