I disse dager har Fredrikstad kommune startet prosess for gjennomføring av kvalitetsreformen «Leve hele livet» som ble vedtatt av Stortinget i desember 2018. Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år. Målsettingen er at eldre skal få mulighet til å mestre eget liv der de bor, hele livet.

Alle kommuner skal medvirke til organisering, implementering og politisk behandling for å bli prioritert i tilskuddsforvaltningen fra 2021. Forslagene som skal utarbeides, skal være basert på medvirkning, spesielt fra eldre innbyggere. Eldrerådet i Fredrikstad kommune har allerede hatt saken til orientering.

Senterpartiet er spesielt opptatt av bosetting i hele kommunen – både unge familier, og eldre som har bodd et helt liv i sitt kjære lokalsamfunn. For at eldre skal kunne fortsette med det, er det behov for tilpasset bolig i lokalsamfunnet. Mange eldre har store hus med hager, som blir uhåndterlig med alderen.

Vi må bygge mindre rekkehus og leiligheter også i våre lokalsamfunn i kommunen. Større eneboliger med hage kan overtas av barnefamilier. Da er det viktig å opprettholde barneskoler, barnehager og den lokale butikken. Mange eldre har et sterkt ønske om å få bo i sitt kjente, kjære og trygge lokalsamfunn.

Vi i Senterpartiet ønsker å bidra til at dette ønsket kan oppfylles. Vi har arealer til spredt boligbygging i Fredrikstad. Arealplanen gir sterke føringer hvor det skal, og kan bygges. Planen skal rulleres i 2024.

Da har vi muligheten til å tenke nytt, og justere arealplanen etter alle innbyggeres behov. Også de eldres.