Foreldreutvalget ved Children's International School er kritiske til våre planer om å bygge dagligvarebutikk inntil skolen. Det har vi selvsagt respekt for og tar på alvor. Vi vil imidlertid kommentere noen av synspunktene som fremkommer i et leserinnlegg i FB.

Informasjon: Det var på vårt initiativ det ble holdt et møte med representanter for foreldrene. Her redegjorde vi for planene og svarte på spørsmål. Vi viser også til at det i forbindelse med sakens behandling i kommunens planutvalg i oktober ble lagt frem en bred dokumentasjon. Her er våre planer utdypet, både i tekst og tegninger. Ønskes det mer informasjon, står vi selvsagt til disposisjon. For øvrig er det åtte år siden denne planprosessen startet med intensjon om å få plassert en forretning på eiendommen. Så helt ny er ikke saken.

Det er vår oppfatning at denne butikken på ingen måte vil true barnas sikkerhet. Da ville vi aldri lagt fram disse planene.

Støy og trafikk: Det er gjennomført en støyfaglig utredning. Konklusjonen er at bygget/virksomheten ikke medfører vesentlig støyøkning, og ikke utløser krav om tiltak på eksisterende bebyggelse eller utearealer.

Trafikkanalyse er også utarbeidet. Planforslaget tar hensyn til barn og unges interesser. Det legges vekt på et tydelig skille mellom trafikkareal og lek/uteopphold i planområdet. Det reguleres inn trafikksikker gangforbindelse mellom Torsnesveien og skolen.

Dagligvareforretning: Det hevdes at det skal bygges et supermarked på 1050 kvm. Det riktige er en SPAR-butikk med ca. 800 kvm salgsflate og som flyttes fra eksisterende trange beliggenhet. Den nye dagligvareforretningen vil legge beslag på ca. 600 kvm av dagens skolegård. Men samtidig legges det til et areal på ca. 1250 kvm som i dag benyttes som parkeringsareal. Skolens uteareal økes dermed med ca. 650 kvm. Det sikres også etablering av nye leke-/aktivitetselementer langs forretningens fasade mot skolegården. Det er ca. 10600 kvm uteoppholdsareal, som tilsvarer ca. 40 kvm per elev.

Forretningens fasade mot skolegården blir lukket og er planlagt med aktivitets- og lekeinnretninger for skolebarna for å gi skolens uteområde økt kvalitet og skjerming. Skolegården er foreslått tydeligere atskilt fra dagens parkeringsarealer med gjerder og vegetasjon. Det samme gjelder overgang mot butikk og atkomst til butikk. Det blir en tydelig grense mellom formålene.

Hvorfor butikk: Henning Solgaard har drevet butikk i Heibergs gate siden 1981. Det er 14 ansatte og en stabil kundekrets. Men butikken er for trang. Enhver som besøker butikken vil kunne se det. Driveren peker selv på at om denne butikken skal overleve, må den ha mer plass og mer egnede lokaler. Dagens plassering er midt i et boligområde med for små og lite funksjonelle lokaler og utearealer. I forhold til universell utforming er lokalene ikke hensiktsmessige. Det er også grunn til å minne om at Solgaard opprinnelig ønsket å utvide butikken der den ligger nå, men ble nektet dette.

Det er vår oppfatning at denne butikken på ingen måte vil true barnas sikkerhet. Da ville vi aldri lagt frem disse planene.