Det er på høy tid at opplæringslovens § 9A og nulltoleranse mot mobbing blir noe annet enn papirbestemmelser i Fredrikstad-skolen. Brukerombudets klare anbefaling er at Fredrikstad kommune har fokus på skolenes aktivitetsplikt og tiltak i mobbesaker.

Brukerombudets årsrapport som nylig ble lagt frem for bystyret viser et økende antall henvendelser fra innbyggere som trenger hjelp, noe som viser behovet for og viktigheten av brukerombudet. Ombudet har det siste året også fått henvendelser som gjelder mobbing i skolen. På bakgrunn av disse erfaringene anbefaler ombudet derfor at kommunen må å ha fokus på skolenes aktivitetsplikt og tiltak i mobbesaker, samt at foreldre og elever må gjøres kjent med varslingstelefonen til Statsforvalter i Oslo og Viken og mobbeombudet.

Det er en rekke grunner til at brukerombudets anbefaling er viktig. For det første viser elevundersøkelsen at altfor mange barn mobbes i Fredrikstad-skolen, for 7. trinn svarer hele 7,9 prosent av elevene i de kommunale skolene at de blir mobbet to–tre ganger i måneden eller oftere. For det andre er oppvekstutvalget nylig informert om at det er en økning i antall skolemiljøsaker som omhandler hele klasser eller trinn. For det tredje viste statsforvalterens tilsyn med Fredrikstad-skolen skoleåret 20–21 en rekke lovbrudd når det gjelder elevenes skolemiljø og opplæringslovens § 9A.

Fredrikstad kommune har vedtatt Plan for helhet og sammenheng i arbeid med skolemiljø, hovedhensikten med planen er å kvalitetssikre arbeidet med å oppfylle kravene i opplæringslovens kapittel 9A som omhandler elevenes skolemiljø og skolenes aktivitetsplikt. Denne planen er god som veileder og verktøy for ledere og ansatte i skolen dersom den følges opp og brukes aktivt og kontinuerlig. Dette må tydeligvis få en enda større oppmerksomhet i skolehverdagen ved skolene i kommunen vår.

Mobbing må ikke forbli en alminnelig del av skolehverdagen for en så stor andel barn i Fredrikstad-skolen. Barn som mobbes lærer dårlig, og mobbing setter spor livet ut, slik skal vi selvfølgelig ikke ha det. Nulltoleranse mot mobbing må være noe mer enn fine formuleringer med ord i en plan, derfor støtter Høyre helhjertet opp om brukerombudets anbefaling om at kommunen må ha fokus på aktivitetsplikten og tiltak i mobbesaker.