Hva er galt med standarden på firefeltsveien fra sentrum til Råbekken? Fire felt med midtrabatt og tosidig tre meter bred gang- og sykkelvei, samt rundkjøringer og planfrie fotgjengerkryssinger. En veistandard som i 25 år har vist seg å takle dagens trafikk av alle slag uten kø, ja selv kollektivtrafikken har gode forhold uten eget kollektivfelt.

Fortsatt kø kan bli resultatet dersom firefeltsveien reguleres med kollektivfelt. Kapasiteten med to frie felt i hver retning vil være langt større enn når ett felt stenges for den største trafikkstrømmen til fordel for kollektivtrafikken. Fordelen med to frie felt er at saktegående og havarerte kjøretøy kan forbikjøres og luker i de to trafikkstrømmene kan effektivt utnyttes. Skal man dempe trafikkveksten bør man heller bruke bompenger enn sabotasje av privatbilen ved kødannelse.

Et annet vellykket prinsipp ved bygging av firefelts Rolvsøyveien på 1990-tallet var å avsette den nærmeste husrekken til veiformål. Å rive en husrekke kan høres brutalt ut, men viste seg i ettertid blant annet bli omtalt som «Kunsten å gjøre veiene til grønne korridorer» (L.O. Klavestad i boka Arkitekturen i Fredrikstad). Dette fordi det ble rom for god støyskjerming av de boligene som ble nye naboer til veien og ikke minst plass til beplantning i stor skala, som dempet inntrykket av en firefelts asfaltflate.

Å rive en husrekke parallelt med eksisterende vei gir mulighet for å utvide tofeltsveien til firefeltsvei ved å utvide dagens vei uten å berøre dagens tofeltsvei nevneverdig. Enten man beholder eller fornyer dagens veikropp så kan det utføres i eksisterende veiareal, noe som også er en fordel anleggsteknisk fordi eksisterende trafikk kan avvikles vekselvis på eksisterende og utvidet vei. Det ligger mye veikapital i dagens vei, og det er lite sprekker og krakelering å se selv etter en streng vinter som i år.

Ekspressykkelveien som er lansert i forslaget til ny Fv109 er i stor grad plassert på eksisterende vei, noe som altså forkludrer prinsippet om å bruke eksisterende veiareal til kjørevei, men da lanseres herved ideen om å henvise ekspressykkelveien til eksisterende jernbanetrasé, som blir frigjort i forbindelse med ny IC-bane mellom Fredrikstad og Sarpsborg, uansett linjevalg.

Jernbanetrasé er spesielt egnet til sykkelvei fordi stigningsforholdene er optimale og vil knytte sentrum i de to byene fint sammen. En kikk på traseen viser at det kun er ved Dikeveien ekspressykkelveien må reserveres nytt areal fordi IC-traseen her følger den eksisterende.

Utvidelse av dagens vei bør frem til Østfoldhallen skje til venstre, sett fra Fredrikstad, og hele husrekken her bør rives, men ved selve Østfoldhallen bør utvidelsen skje til høyre, altså mellom dagens vei og hallen, noe som er hjemlet i reguleringsplanen for Østfoldhallen. Da sparer man også husrekken her. Videre bør utvidelsen skje til høyre helt frem til Rolvsøysund, unntatt ved Shell bensinstasjon der utvidelsen kan skje til venstre for å unngå konflikt med bensinstasjonen.

Ny bru ved Rolvsøysund kan da bygges som en tvillingbru til dagens bru, ja det er ikke umulig at de gamle brutegningene kan brukes. Når tomter langs veien er regulert til veiformål, kan eierne forlange hus og tomter innløst, noe som frir dem fra den usikkerhet som råder i dag uten vedtatt reguleringsplan. Det må da settes av midler til oppkjøp av eiendommer etter hvert som boligeierne ønsker å flytte for å skaffe seg en fremtid på nye eiendommer.