Korona-krisen har ført til at nesten 300.000 har meldt seg som arbeidssøkere siden myndighetene innførte restriksjoner den 12. mars. Helt over natten har vi fått den største arbeidsløsheten Norge har sett siden 30-årene, men den er ikke jevnt fordelt. Mens permitteringsnivået er ødeleggende høyt innenfor for eksempel reiselivsbransjen, går andre deler av næringslivet «så det griner».

Det har også etter hvert blitt mange permitteringer i industrien og byggebransjen. I mange tilfeller skyldes disse permitteringene ikke direkte smittefare eller at byggeplasser er stengt ned på grunn av korona. Mange av disse permitteringer skyldes mangel på deler, varer og råvarer, og transportkapasiteten ut og inn av landet. Noe skyldes også stor mangel på arbeidskraft, særlig innenfor byggebransjen.

Her hører vi fra tillitsvalgte om utvidet bruk av overtid i enkelt selskaper til helt nedstengte firmaer. Her ser vi permitteringer blant håndverkere som jobber mot privatmarkedet, mens det er fullt trøkk i de delene av bransjen som er bygg og anlegg. Hvis byggebransjen går på et lavere gir, skyldes det at det er for få folk på jobb, ikke for mange.

Ta vare på hverandre, vi har ingen å miste. Følg de nasjonale anbefalingene.

Entreprenørene og produksjonsbedriftene har tidligere kunnet lene seg tungt på bemanningsbransjen, men nå er ikke den lenger i stand til å forsyne bransjen med den nødvendige arbeidskraften. Mange av de ansatte i bemanningsbyråene, som kommer fra Øst-Europa, har reist hjem for ikke å bli sittende koronafast i et fremmed land.

Løsningen på dette er helt åpenbar: Bedriftene må snarest inngå forpliktende avtaler om internt lån/leie av arbeidskraft fra hverandre. I Oslo har entreprenørene hatt en ordning med slik arbeidsleie i mange år, nå er det på tide å ta en slik ordning aktivt i bruk i resten av landet, også i nedre Glomma-distriktet. Andre faggrupper innenfor andre yrker og bransjer må lage tilsvarende ordninger.

I tillegg må myndighetene, i første rekke NAV, legge til rette for at permitterte blir tilvist jobb i stedet for å måtte gå på dagpenger. Ingen tjener på at noen går arbeidsløse, mens det er ledig jobb andre steder. Noen kan uten større problemer ta seg arbeid i byggebransjen, innleide fra bemanningsbyråer er jo i stor grad ufaglærte, så det bør ikke by på problem. I tillegg er det også bruk for folk i helsevesenet, i landbruket og i vareforsyningen. Viktig at arbeidslivet prøver å holde hjulene i samfunnsmaskineriet i gang, her må ansatte og selskaper være med på samfunnsdugnaden.

Der vi ser at produksjonen går tilnærmet som normalt, må det tas i bruk ekstreme tiltak for å hindre smittefare. Bygningsarbeiderne vil gjerne arbeide, men de vil ikke bli syke på jobben. Byggenæringens Landsforening har utarbeidet anbefalinger for smittevern og alle må følge disse anbefalingene, men gå gjerne lenger. Vær for eksempel oppmerksom på smittefaren ved å låne verktøy fra hverandre. Vi ber partene på byggeplassene på å merke seg at anbefalingene understreker at «samarbeid mellom tillitsvalgte og prosjektledelse er nå avgjørende for tilrettelegging for fortsatt arbeid og drift på byggeplasser.»

Håndverkerne har lange og gode tradisjoner i å drive HMS-arbeid på byggeplassene, men alle vet at det kan være store forskjeller på kvaliteten i dette arbeidet fra plass til plass. Sånn har Norge ikke råd til å ha det når det gjelder korona-smitte! Dårlig smittearbeid og brudd på reglene må slås hardt ned på. I HMS-arbeidet har verneombudet en sentral plass og det kan vi lære av. Vi anbefaler at verneombudene brukes aktivt. De må også få til oppgave å påse at smittearbeidet drives på en tilfredsstillende måte og må ha reelle fullmakter til å påpeke mangler og om nødvendig stanse arbeidet.

Ta vare på hverandre, vi har ingen å miste. Følg de nasjonale anbefalingene.

Les også

Håndverksbransjen har lykkes bedre enn de fleste. Nå må trykket holdes oppe