Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) ønsker å gratulerer Ingjerd Schou med gjenvalg på Stortinget, og si vel blåst til Marianne Klever Næss. Vi er svært glade for å ha stortingsrepresentanter som tar kvinnehelse på alvor.

Vi kan ikke snakke om likestilling uten å snakke om kvinnehelse. Vi ønsker å takke den avtroppende regjeringen for arbeidet som er gjort for å sette kvinners helse på agendaen, og for å sikre mer kunnskap på området. Sanitetskvinnene har hatt et godt samarbeid med Høyre i regjering, nå ser vi frem til videre godt samarbeid på Stortinget. Vi er spesielt glade for at regjeringen i 2019 kom med seks løfter for bedre kvinnehelse og i 2020 ble dette fulgt opp ved at det ble satt ned en nytt utvalg som skal utrede kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Det er over 20 år siden forrige NOU på dette tema.

Dette er en flott start. Men det er fortsatt en lang vei å gå. Det viser også årets forslag til statsbudsjett. For å sørge for likeverdige helsetjenester mener N.K.S at det må settes av enda mer penger til kvinnehelseforskning. Kunnskap er en forutsetning for god og treffsikker behandling. Samtidig må den kunnskapen som er tilgjengelig gjenspeiles i det offentlige tilbudet og kvinners helse må styrkes både lokalt og nasjonalt. Vi trenger blant annet nasjonale kompetanse- og behandlingssentre for endometriose og andre alvorlige sykdommer. Behandling kan ikke avhenge av hvilket helseforetak du tilhører. Vi må sikre en trygg fødsels- og barselomsorg i hele landet med spesifikke tilbud til særlig kvinner som er i en sårbar situasjon. I tillegg mener vi at det må gjøres enklere for kvinner å få informasjon om egen helse. Det bør derfor opprettes en kvinnehelseportal på nett.

N.K.S. ser frem til å fortsette et godt samarbeid med Høyre om dette i årene som kommer. Det er svært positivt at det er bred enighet om at kvinnehelse er viktig, og vi gleder oss til å samarbeide med hele Stortinget.

Vi må tro, lytte og forske på kvinner. Sammen skal vi løfte kvinnehelse høyt på den politiske agendaen i tiden fremover.