I et leserbrev spør Kirsti Nelvik Antonsen om den nye bomringen i Fredrikstad er lovlig skiltet. Hun savner både skilt som varsler om bompassering og priser for ulike typer kjøretøy.

Det sto inntil nylig takstskilt på Kråkerøybrua og Værstebrua, og dermed er mange bilførere vant til dette. I forbindelse med åpningen av bomringen er imidlertid slike skilt fjernet, og det gis ikke lenger takstopplysninger ved bomportalene.

Dette er i tråd med Vegdirektoratets nye retningslinjer for bomanlegg i byområder. Tilsvarende løsninger benyttes allerede i andre norske byer, nå også i bomringen i Fredrikstad.

Bakgrunnen for endringene er at byområder har et komplisert trafikkbilde, der det blir krevende for bilistene å forholde seg til mange ulike skilt. Ved bomportalene er det derfor satt opp et enkelt blått infoskilt med videokamera-symbol, men publikum skal fortsatt få et forhåndsvarsel.

Situasjonen i Oslo bidro til denne endringen, da mengden av informasjon ble en utfordring – blant annet med ulike takster for bensinbiler, dieselbiler og elbiler. Slike infoskilt ville blitt krevende å lese for trafikanter i farta. I tillegg kom rushtidsavgiften som medførte at alle takster i hovedstadsområdet endres både morgen og kveld. Derfor fjernes takstskiltene.

Like komplisert er det ikke i Fredrikstad, men Statens vegvesen behandler alle nye bomanlegg i byområder etter de samme reglene, og det gis derfor ikke informasjon om takst ved de nye portalene. Ved innkrevingspunktene på Kråkerøybrua og Værstebrua er dessuten de gamle skiltene tatt ned, med unntak av dem som gir forhåndsvarsling om bompassering.

Det er også forhåndsvarsling knyttet til de nye portalene. Det kan være blå skilt med en kombinasjon av videokamera-symbol og aktuell avstand til bomringen, eller «Kr»-symbolet innfelt i de gule veivisningsskiltene med stedsnavn og veinummer.

All nødvendig informasjon om gjeldende takster finnes ellers på www.autopass.no og her finnes også lenker til alle lokale bompengeselskap. Vi håper videre at publikum har hatt glede av infomateriell om bomringen og de nye takstene som er sendt til husstandene i Fredrikstad i regi av Bypakke Nedre Glomma.

Vil bruke sju millioner for å få slutt på dette