Fredrikstad Arbeiderparti er opptatt av at vi skal ha en sosial boligpolitikk.

Vi er bekymret for de økte forskjellene mellom dem som eier og dem som ikke eier bolig. Boligprisene har steget enormt de siste tiårene, og når lønnsutvikling ikke har fulgt med, sliter mange med å komme seg inn på boligmarkedet. Det ligger en grunnleggende trygghet og frihet i det å ha egen bolig og det er en viktig verdi for folk.

Bystyret skal 24. mars fastsette planprogrammet for kommunens nye boligplan, dvs. hva vi ønsker å ha fokus på i boligplanen. Det er en plan som skal se på de muligheter og utfordringer som boligmarkedet gir for samfunn og innbyggere. Vi skal ha tiltak som bidrar til at flest mulig sjøl skal kunne skaffe seg en egnet bolig men også effektiv hjelp fra kommunen til dem som ikke greier å skaffe eller beholde bolig på egen hånd. Medvirkning skal blant annet foregå gjennom invitasjon til orienteringer, møter og arbeidsverksteder der vi ønsker bredest mulig deltakelse.

Det er lagt opp til at planen endelig spikres i bystyret om litt under ett år, i forkant av at vi skal vedta rullert arealplan som innholdsmessig må stå i nær sammenheng med boligplanen. Fredrikstad har høy boligproduksjon og det er et mål for oss å legge til rette for det, noe vi også gjorde i gjeldende, offensive arealplan. Knapphet på bolig vil gjøre det enda vanskeligere å få innpass.

Det er i arealplanen vi gjennom bestemmelser kan stille krav som vil være med å fremme den utviklingen vi ønsker. Her er det selvsagt viktig med likebehandling av alle aktører, herunder Fredrikstad kommunes eget eiendomsselskap Isegran Eiendom. Et lite eksempel på et slikt krav er universell utforming i gjeldende plan der vi stiller krav om at minst halvparten av alle nye boenheter (i prosjekter med flere enheter) skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplan.

Planutvalget sa senest 3. mars enstemmig nei til å dispensere fra dette kravet i et pågående prosjekt. Fredrikstad kommune gjennomfører også jevnlig levekårsundersøkelser, og det er en kjent sak at vi har mange utfordringer her. Utviklingen i boligmarkedet er en av de faktorer som bidrar mest til økte forskjeller i samfunnet.

At Fredrikstad er et attraktivt sted å bo, vet vi. At flere skal eie egen bolig, færre skal være bostedsløse, eldre skal kunne bo lengre i egen bolig, offensiv satsing på studentboliger, et godt samarbeid med utbyggere m.m. er viktige momenter.

I samarbeidspartienes plattform, som ble vedtatt som strategier for kommunen i handlingsplan 2020-2023, ligger blant annet følgende:

■ sørge for at kommunale boliger ikke skal bli stående tomme

■ tilrettelegge for tilstrekkelig med kommunale boliger av god kvalitet

■ jobbe for helsefremmende boområder med god bokvalitet

■ arbeide for å få på plass en boligpolitikk med sosial profil gjennom variert boligmasse

■ legge til rette for etablering av flere studentboliger

■ utrede mulighetene for ulike tiltak som gjør det lettere for flere å komme inn på boligmarkedet, som for eksempel gjennom «leie til eie»

For Arbeiderpartiet sin del er Husbanken fortsatt det viktigste verktøyet og Ap vil øke lånerammen her. Vi ønsker å styrke startlånordningen (for de som ikke får lån og ikke har mulighet til å spare) slik at flere kan få lån til etablering i egen bolig. I 2021 fikk 221 personer startlån i Fredrikstad. Det jobbes allerede i dag godt på mange felter i kommunen, men så tenker jeg at vi må søke nye verktøy. Vi har en vei å gå. Og her kommer også alle dere andre inn.

Vi ser fram til det viktige arbeidet med boligplanen, vel vitende om det ikke er noen «quick fix» her. Det gledelige er at det er et kjempeengasjement fra alle hold. Kontinuerlig. Gjennom lokalavisa Fredriksstad Blad ses det for tida nærmere på boligmarkedet, og her er mange spennende aktører ute med sine ideer.

Arkitektene Kolstad Heen peker på at vi trenger flere visjonære utbyggere, deleløsninger i boligområder kan være et godt grep. OBOS til tilby halvparten av nye boliger til under fire millioner etter såkalt deleie-modell, som vil stille mindre krav til egenkapital. Vi tar også den dyktige spaltisten Birk Blekken på ordet og skal selvsagt tørre å ta debatten om boligpolitikk i Fredrikstad. Etter grundige avveininger vil det bli tatt noen grep som kanskje ikke er like populære blant alle.

Les også

Arkitektsøstrene Pernille og Karoline (44): – Egentlig skulle vi ikke bygd nytt i det hele tatt

Fredrikstad Arbeiderparti starter nå også sitt programarbeid med ressursgrupper, og har du lyst til å bidra direkte inn i utformingen av partiets nye program om temaet boligpolitikk eller andre områder, setter vi pris på nye medlemmer med nye meninger. Det vil også arrangeres medlemsmøte om boligpolitikk. Du kan gjøre en forskjell!