Vi står gjer­ne i den and­re en­den og ser fa­mi­li­er som ikke kom­mer til å snak­ke med hver­and­re. De brenner alle bru­er når hyt­te­fel­les­ska­pet skal lø­ses opp, sier Karl-Ro­bert Hansen som er eiendomsmeglerfullmektig hos Tor­mod Møl­ler.

En un­der­sø­kel­se gjen­nom­ført av Ipsos MMI for DNB vi­ser at fire av ti er inne på tan­ken om å kjø­pe hyt­te sam­men med ven­ner el­ler fa­mi­lie – som et spleiselag.

Les også: De som kjøper eiendommen får faktisk et eget stykke land

For­de­ler blir ulem­per

Iføl­ge un­der­sø­kel­sen har splei­sing blitt en trend, men Hansen for­tel­ler at av alle hyt­te­salg han gjør, er det svært få som går sam­men. Der­imot har han sett man­ge skrekk­his­to­ri­er når «ek­te­ska­pet» skal av­slut­tes:

– Kon­sep­tet med hyttespleising er god, men for­de­le­ne kan fort bli fall­gru­ver. Kost­na­der til kjøp og ved­li­ke­hold de­les, og man får et flott fa­mi­lie­sted. Men om noen i splei­se­la­get får dår­li­ge­re råd, el­ler ikke vil pus­se opp hyt­ta, star­ter pro­ble­me­ne, for­kla­rer Hansen.

Iføl­ge en un­der­sø­kel­se Miljøkom og Øst­fold­forsk­ning har gjort på opp­drag fra Hva­ler hyt­te­for­en­ing sva­rer 36 prosent av hyt­te­ei­er­ne på Hva­ler at de eier hyt­ta sam­men med egen fa­mi­lie. Ni prosent er del­ei­er.

Les mer om bolig og interiør her

Kla­re av­ta­ler

Hansen har et gan­ske en­kelt råd til dem som øns­ker å dele.

– Ha en klar av­ta­le som in­klu­de­rer hvor­dan bruk, ved­li­ke­hold og på­kost­nin­ger skal for­de­les. For et liv med hyt­te er langt, og vi for­and­rer oss. Der­for må av­ta­len være ty­de­lig der­som noen øns­ker seg ut, rå­der Hansen.

Også Mona Flem­men, le­der i Hva­ler hyt­te­for­en­ing me­ner folk bør ten­ke seg eks­tra godt om før de går inn i et splei­se­lag.

– Det er dyrt å ha hyt­te. En ting er pri­sen på hyt­ta, noe an­net er alle ut­gif­ter og av­gif­ter som kom­mer i til­legg. Gransk der­for de du vur­de­rer å kjø­pe med, sier hun.

Her finner du eiendommer til salgs der hvor du bor