Hvordan kan vi styrke lokalmiljøene og distriktene så de fungerer bedre som gode steder å bo og arbeide i? Bygd og tettsteder skal være attraktive for både for småbarnsfamiliene, ungdommene og de eldre, rett og slett for alle. Derfor vil De Grønne jobbe for bygdemiljøpakker.

Vi ser en tendens til fraflytting fra distriktene inn mot byene. Fredriksstad Blad meldte om en befolkningsøkning hit på 808 flere innbyggere i fjor, i en tidligere sak. Men for mange bygder og tettsteder er fraflytting et stort problem. Studie- og arbeidsmulighetene i byene lokker, det samme gjør handel, kulturlivet og møteplassene.

De Grønne tar til orde for bygdemiljøpakker, der stat og fylkeskommunen stiller med utviklingsmidler og tiltak for å heve bokvaliteter og arbeidsmuligheter. Vi vil med dette stimulere til økt livskvalitet og bolyst også utenom bysentrum.

Det å bo utenfor byene gir viktige verdier som mange ønsker seg mer av. Det kan være nærhet til naturen, trygge oppvekstsvilkår, tradisjoner, historie og tilhørighet gjennom stedets egenart og identitet. Så selv om Fredrikstad har et sterkt fokus på fortetting rundt knutepunkter, skal De Grønne jobbe både lokalt, regionalt og nasjonalt for å tilrettelegge for gode lokalsamfunn også utenfor byene. Bygdemiljøpakker skal sørge for et attraktivt og miljøvennlig liv på bygda.

Vi er avhengige av hele landet i det grønne skiftet. Den globale omstillingen må skje nær folk, der vi bor, møtes og arbeider. Klima- og naturvennlige alternativer skal være lettest å velge, også i distriktene.