Håpstegn, var overskrift da Atle Sommerfeldt holdt sin nyttårstale for 100 gjester i Bispegården søndag kveld.

Blant de mer opplagte og forventede eksempler på håp trakk biskopen fram NRKs mye omtalte ungdomsserie ”Skam”:

- Det er oppsiktsvekkende at dramaserien har så stor suksess i Norge og i andre vestlige land. At ungdommers krevende virkelighet blir gjenkjent og akseptert i det offentlige rom og ikke skjøvet under teppet, er et håpstegn, sa biskop Sommerfeldt under den tradisjonsrike samlingen som har vært holdt i bispegården hvert år siden biskop Per Lønning inviterte representanter fra kirke og samfunn i januar 1970.

Hverdagsintegrering

Biskopen viste videre til Norsk Språkråd som har kåret statsministerens begrep ”hverdagsintegrering” som årets nyord i 2016.

- Ordet betegner alt det inkluderingsarbeidet som utøves av enkeltpersoner, organisasjoner og lokale myndigheter for å gi rom til flyktninger og andre som trues av ekskludering, sa Sommerfeldt og viste til et praktisk eksempel fra Årnes sentrum der den lokale, muslimske grønnsakshandleren Fahran fra Jemen regelmessig pleier å gi en fruktkurv til kirkens kirkekaffe.

Biskopen slo fast at hverdagsintegrering er en av håpstrådene i vår tids vev, og at den er tydelig i Borg.

Sommerfeldt viste også vi UDIs statistikk over hvordan kommunene i hans bispedømme bosetter mennesker som har et anerkjent beskyttelsesbehov.

I 2012 var antallet som kommunene tok i mot drøye 500. I 2016 var antallet mer enn tredoblet til 1662. Forfulgte får nytt håp, og vi alle får del i håpet om en beriket framtid, sa han.

Ordfører-ros til menigheter

Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård ga i sin tale ros til lokale kirker og menigheter for godt integreringsarbeid. Så la han til: - Et nyttårsønske fra meg er likevel til hver enkelt av oss at vi kan strekke oss enda litt lenger for å skape integrering og et bedre samfunn.

Borg-biskopen og lokale menigheter har tatt initiativ til å etablere Borg Dialogforum, en viktig møteplass mellom folk fra kirker og moskeer, ikke minst blant ungdom og kvinner.

- Forumet skaper håp om sameksistens på tvers av religiøs tilhørighet, sa Sommerfeldt.

Ris og ros til regjeringen

Innledningsvis refset biskopen ”ledende myndighetspersoner” for følelsesmessig fryktretorikk om flyktningespørsmål, uten forankring i objektive fakta.

Men Sommerfeldt roste samtidig regjeringens nye politikk i møte med konvertitter som søker beskyttelse i Norge. – Det gir håp til fortvilte mennesker vi i kirkene har særlig kontakt med. Men dessverre har ikke min anmodning om at Norge må gi spesiell beskyttelse til de assyriske kristne som utsettes for et kulturelt folkemord i Syria og Irak, blitt fulgt opp, fortsatte han.

Biskopen nevnte Rettighetsutvalgets NOU-utredning om levevilkårene for mennesker med utviklingshemming. Her anbefales konkrete behandlingsmuligheter som forhåpentlig vil gi fremtidshåp for en av de mest oversette gruppene i vårt land. – Dessverre overser utredningen plikten det offentlige har til å legge til rette for tros- og livssynsutøvelse for personer i det offentliges omsorg, bemerket Sommerfeldt.

Håp i ny kirkehverdag

- Den norske kirke i sin alminnelighet er også et håpstegn, sa biskopen og viste til stor oppslutning om gudstjenesteliv, fellesskapsarenaer, at tusenvis av foreldre bringer sine barn til dåp og at stadig flere oppdager livskraften i nattverdens brød og vin.

Atle Sommerfeldt var selvsagt også innom den store endringen fra 1. januar 2017 som endelig slår fast at folkekirken ikke lenger er statskirke.

- Så langt er verken staten eller kommunes forpliktelser endret. Debatten om finansiering i fremtiden må handle om hvordan man kan sikre en finansieringsordning som på den ene siden anerkjenner Den norske kirkes særlige rolle og posisjon  i den norske samfunnet og samtidig sikrer andre religiøse samfunn en sammenlignbar understøttelse, sa Sommerfeldt.