Byens Marker inngår i Riksantikvarens registrering av kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Byens Marker er ett av ni slike områder i Østfold, og Fredrikstad er én av svært få norske byer hvor vesentlige deler av bymarkene fortsatt er bevart som åpne arealer. (Kilde: Riksantikvarens vitenarkiv: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold)

Fylkeskommunen fastslår også at Byens Marker totalt sett er under stort press: boligbygging ved Oldenborgila, ny trasé for Torsnesveien, nytt ridesenter på Bekkevold, nytt Østsiden sykehjem, ønske om flere nye hytter på Fredrikstad motell og camping, samt planer om kunstgressbane på Kongsten og godkjennelse av oppføring av næringsbygning/butikk ved Offisersporten. I tillegg er det lagt inn byggeområder i byområdeplanen ved Habornveien øst for Mineberget.

Det må tas sterkt hensyn til vern av kulturminner og kulturlandskap gjennom å hindre nok en utbygging. Når Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i tillegg klassifiserer området med høyeste klasse av jordkvalitet, svært god, så bør hensyn til jordvern veie så tungt at ingen del av området Klokkerstuveien 2 skal bygges ut.

(Kilder: Kart NIBIO - jordsmonn og NIBIO - jordkvalitet)

Fredrikstad Kommune opplyser at ny forslagsstiller for planarbeidet med Klokkerstuveien 2 er Knut Berke AS, gjennom selskapet B-fem Eiendom AS og plankonsulent er Arkitekturverket AS.

Byens Markers Velforening mener bestemt at planene om utbygging av området Klokkerstuveien 2 må stoppes og skrinlegges.

I den tiden vi lever i og den måten verden har utviklet seg vil det være naturlig å spørre seg:

■ Hvilke politiske partier vil være med på å stoppe og hvilke vil være med på godkjenne en uopprettelig utbygging på jordbruksareal i kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse?

■ Er en slik utbygging i tråd med verdiene til Knut Bjerke AS og Arktiekturverket AS?

Det er ingen tvil om hvor viktig det er å bevare Klokkerstuveien 2 fra et nasjonalt, kommunalt og lokalt plan. Vi kan ikke bare stå å se på at dette skjer, og ønsker å høre fra de av dere som støtter disse utbyggerplanene.