Bingedammen ble anlagt 1865 som vannforsyning til Fredrikstad bryggeri. Den eies i dag av Skolt eiendom, som oppgraderte demningen i 2014. Skolt søkte om å bygge på 13 mål av den unike Mørkedalsskogen nord for dammen i 2018, men møtte massive protester fra nærmiljøet og folk som elsket skogen.

Bymiljølista engasjerte seg fra første stund i å stoppe disse planene, og vi var klare på at dette området måtte vi ta vare på. I 2020 gjorde politikerne i bystyret området om til LNF i Arealplanen – områder satt av til landbruk, natur og friluftsliv. Mange trodde Mørkedalsskogen og Bingedammen med det var reddet.

Nå har Skolt eiendom søkt om tillatelse til å tømme dammen for å unngå driftskostnadene for dammen de eier.

Denne dammen gir grunnlag for et rikt dyreliv, ikke minst truede amfibier som frosk, salamander og padde. Det er andemusling og vakre vannliljer i dammen. Det er registrert 46 fuglearter i og rundt dammen, og rådyr, grevling, ekorn og rev lever her. For Fredrikstads befolkning er Bingedammen og Mørkedalsskogen verdifulle rekreasjonsområder og en sentrumsnær naturopplevelse av høy kvalitet.

Skoler og barnehager drar jevnlig på utflukter hit. Det bades om sommeren og man står på skøyter her om vinteren.

I 2020 fikk Fredrikstad kommune laget en kartlegging av naturmangfoldet i Mørkedalen og Bingedammen: «Det ble registrert nordpadde i løpet av befaringen og i 2018, men det finnes ikke nyere registreringer av frosk innenfor det avgrensede området. Det er likevel vanskelig å utelukke at det fortsatt kan finnes individer i området, selv om sannsynligheten er forholdsvis lav.»

Bymiljølista er ikke sikre på om undersøkelsen er god nok – alle som bruker dammen vet at det finnes både frosk og salamander der!

Bane NOR har også frosk med i sin utredning – til og med den enda mer truede spissnutefrosken: «Dammen vurderes som lokalt viktig på grunnlag av funn av spissnutefrosk og at den er en viktig del av kulturlandskapet, heter det i delutredning naturmangfold kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for Intercity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad–Sarpsborg. Denne ble laget av Multiconsult for Bane NOR og Statens vegvesen.

Frosk eller ei, dette naturområdet er alt for rikt til å ødelegges. Man skjønner jo at Skolt eiendom er et kommersielt selskap, og i den forbindelse er det interessant at Skolt Holding som eier Skolt eiendom, som igjen eier Bingedammen AS, skriver dette på sine hjemmesider under fanen samfunnsansvar:

«En viktig del av å drive bærekraftig er å forstå og verdsette sin rolle i lokalsamfunnet. Det skal merkes at Skolt-konsernet er et lokalt selskap med lokale eiere. Vi har alltid vært engasjert i nærmiljøet og har i en årrekke gitt bidrag til organisasjoner og foreninger innen kultur, idrett og misjon.»

Dette samfunnsansvaret mener vi at Skolt best ivaretar ved å la den flotte Bingedammen og Mørkedalsskogen være i fred nå, og følge de pålegg dameier har i forhold til NVE. Hvis Skolt eiendom tapper ned den lokalt viktige Bingedammen slik de har søkt om, er det et overgrep mot sentrumsnær natur, og det er ikke «å drive bærekraftig».

Da kan det synes som om Skolt har bommet fullstendig på sitt eget mål om å «verdsette sin rolle i lokalsamfunnet». Søknaden om å tappe ned dammen bærer heller ikke preg av å være «engasjert i nærmiljøet». Man kan i tillegg si at Skolt eiendom har lest befolkningen og politikerne i Fredrikstad dårlig i all sin behandling av sine eiendommer i Mørkedalsskogen og Bingedammen.

Bymiljølista ber innstendig Skolt eiendom om å tenke seg om en gang til. Skulle drift og vedlikehold av dammen dere eier være for mye, kan dere gå i dialog med kommunen om en løsning – for eksempel å overdra eiendommen til Fredrikstad kommune.

Tapping av en sentrumsnær dam med et rikt dyre- og planteliv skal det i hvert fall ikke bli noe av!