Gå til sidens hovedinnhold

Betyr sikkerhet noe? Fastboende i Øyenkilen får ikke trygg havn!

«Betyr fagmyndighetens uttalelse noe eller er det byråkratenes synsing som skal ligge til grunn?»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunedirektøren legger torsdag denne uken for tredje gang frem en innstillingssak til planutvalget om dispensasjon til sikring og utvidelse av Øyenkilen båthavn med etablering av bølgebryter og flytebrygger. Båtforeningens hovedfokus er bedre sikkerhet i havnen. Mesteparten av forslaget er godkjent, for et lite område på ca. 110 kvadratmeter (bølgebryter og flytebrygger) er det søkt om dispensasjon.

Kommunedirektøren vil ikke bruke muligheten til å gi dispensasjon, noe som er fullt mulig, men vil at saken skal reguleres. Kommunedirektøren vil at saken på nytt sendes Statsforvalteren. Det argumenteres for forhold som etter vårt skjønn er helt uforståelige. Firkantet bruk av regelverk og planer betyr mer enn sikkerhet for fastboende med båtplass.

Les også

Båtforening fikk nei til bølgebryter i Øyenkilen – nå har Fylkesmannen opphevet vedtaket

Havnen brukes ofte også som nødhavn, for nyttetrafikk og som gjestehavn. Redningsskøytene bruker ofte havnen da nødetatene kan kjøre helt ned til brygga. Kommunedirektøren gir i tillegg mangelfulle opplysninger til planutvalget om forhold som har betydning for saken,

I klagesaken har Statsforvalter gitt forening medhold i sin klage. Dispensasjon er ikke nødvendig, tiltaket er innenfor formålet. Slike opplysninger gis ikke til planutvalget i saksfremstillingen. En må ha lov til å spørre om hvorfor.

Kommunedirektøren lytter ikke til regionale fagmyndigheter og brukere av havnen. Det benyttes store ord for å begrunne konklusjonen i saksfremstillingen og anbefalingen til planutvalget. Kommunedirektøren har i sin vurdering lagt vekt på at farleden inn til Øyenkilen blir «vesentlig» smalere og «begrense» allmennhetens ferdsel til sjøs. I tillegg hevdes det at tiltaket vil medføre «vesentlig økt» utnyttelse av området.

Tiltaket kan umulig karakteriseres på denne måten, og det er heller ikke god forvaltningsskikk å underbygge argumentasjon med adjektiver som brukes her. Her er det mange som mener hvor «inngripende» tiltaket er. Man kan stille seg spørsmål om dette er maktmisbruk fra kommunedirektørens side? Saksfremstillingen er bygget på meget sterke ord og uttrykk som er helt uforståelig og som ikke bør forekomme.

Ingen berørte parter, naboer, offisielle myndigheter har hatt innvendinger til tiltaket. Fagmyndigheten Borg havn sier at tiltaket vil bedre sikkerheten i havna og at farleden inn til Øyenkilen ikke vil hindres «vesentlig».

At kommunedirektøren mener at tiltaket vil «forverre» dagens situasjon, er helt uforståelig for oss. Hva slags situasjon er det som blir forverret? Betyr fagmyndighetens uttalelse noe eller er det byråkratenes synsing som skal ligge til grunn?

Kommunedirektøren hevder at tiltaket vil innebære en «større» endring av forholdene i området, både på land og i sjø. Dette tiltaket dreier seg ikke om endringer på land og kan umulig være med i vurderingene. Dette er en villedning. Videre hevdes det at tiltaket gjør seg «sterkt gjeldende» i området. Hva ligger bak en slik vurdering?

Kommunedirektøren legger opp til en omfattende planprosess som vil kunne ta flere år og koste en liten forening mange hundre tusen kroner. Gitt tiltakets størrelse virker det helt urimelig at det er behov for en planprosess. Det er behov for å sikre havnen , ikke om mange år. Mange medlemmer tør ikke bruke havna lenger.

En helt avgjørende faktor som planutvalget må ta stilling til i denne saken, er sikkerheten i havnen. Dette vurderes ikke seriøst i kommunedirektørens fremlegg og det gis heller ikke opplysninger om havnens betydning i rednings- og nødsammenheng. Det er beklagelig. Dessverre opplevde vi en tragisk ulykke i farvannet utenfor havnen i fjor og hvor havnen var sentral for redningsaktørene. Båthavnen er værutsatt for sørlige vinder og antall storm og uvær har økt betraktelig de siste årene.

Havnen må sikres øyeblikkelig. Dette angår lokalbefolkning, båtgjester, offentlige og private aktører!

Kommentarer til denne saken