Fredagens artikkel i FB angående den omtalte traktorveien på Søndre Sandøy viser hvor usaklig politikken kan være.

Først av alt så vil vi si at det i utgangspunktet er positivt med politisk engasjement for saken. Men når det vipper over til partipolitikk og det insinueres at noen med politisk tilknytning har en fordel av utfallet i saken, så har debatten blitt direkte usaklig og usmakelig.

Når det skrives i artikkelen at en Høyre-familie har fordel av saken, så er det kraftig provoserende og direkte feil.

Vi er to hytteeiere som har utført vedlikehold av traktorveien på vegne av grunneier. Om det er interessant å diskutere tilhørighet til politiske partier så er jeg personlig en «Frp-mann» og den andre hytteeieren er en «Ap-mann».

For det første så har ikke denne saken ført til noen fordeler, snarere tvert imot. Men om utfallet av saken blir en godkjenning av traktorveien, så er det først og fremst grunneier som har den største gevinsten/fordelen. Vi er ikke kjent med hvilken politisk tilhørighet han har, men kan ikke på noen måte se at det skal være relevant heller. Om veien godkjennes så har grunneier en god driftsvei for adkomst til sine skogarealer for nødvendig drift og vedlikehold. Det er også andre grunneiere som har adkomst til sine skogsteiger via denne traktorveien.

Vi har sendt inn en klage på det siste politiske vedtaket, og har tillit til at denne blir behandlet på en profesjonell måte av administrasjonen i Hvaler kommune. Det er viktig for oss at klagesaken får gå sin gang i de riktige instanser og ikke forhåndsprosederes i mediene.

Men når debatten først tar den retning som den nå gjør, med fokus på helt andre ting enn hva saken dreier seg om, så er det vanskelig å unnlate å sette spørsmålstegn ved ordførerens engasjement i saken.

For det første må jeg si at det var overraskende at Hvaler kommune stilte med ordfører, rådmann og bygningssjef, i tillegg til saksbehandlere, på den siste befaringen til UPB (Utvalg for plan- og byggesaker).

Men det som overrasket mest, var ordførerens fremstilling av saken i UPB-møtet. For det første så er det svært uvanlig at en ordfører stiller i UPB-møter (tidligere UFS), og når ordføreren bruker sin talerett for å innlede om saken som skal behandles, så er det svært oppsiktsvekkende. Det som er det triste, er at ordføreren hadde tolket UFS sitt vedtak til at tiltaket skulle tilbakestilles og var skuffet over at dette ikke var gjort.

Hvordan vedtaket til UFS kan tolkes slik ordføreren har gjort, er for oss helt ubegripelig og etter vårt syn en svært misvisende og feil fremstilling å presentere for utvalget. Hvilke signaler sender dette og hvordan påvirker det utvalgets medlemmer, når de som selvstendig utvalg skal behandling en sak?

Ordførerens engasjement og fremstilling i UPB-møtet kan ikke tolkes som noe annet enn et personlig engasjement for saken. Hva bakgrunnen for dette engasjementet er, hadde vært interessant å vite, spesielt når ordføreren er så opptatt av åpenhet. Har ordføreren en relasjon til vedkommende som har meldt inn saken til kommunen? Og har vedkommende som har meldt inn saken til kommunen andre relasjoner som burde vært belyst i sakens anledning?

Jeg ser også at det er et tilbakevendende tema at den aktuelle strekningen var forutsatt benyttet til gangadkomst i byggetillatelsene, dette er også påpekt av ordføreren i fredagens artikkel. Her ønsker vi rett og slett hjelp av ordføreren til å finne hvor i byggetillatelsen dette står, for vi finner det ikke selv.

Om dette i det hele tatt har noen betydning for saken er vi usikre på, ettersom vi har oppgitt i byggesøknaden at vi har adkomst via en privat vei. Den private veien er traktorveien som grunneier eier.

Det er jo positivt at ordføreren er opptatt av at det skal være tilrettelagt for gangadkomst, for slik traktorveien fremsto før vedlikeholdet ble utført, så kunne den ikke defineres som gangbar.

Men slik traktorveien fremstår i dag, så egner den seg fint for ferdsel til fots, med vogn, på sykkel og med mindre landbruksutstyr som brukes i forbindelse med skjøtsel og vedlikehold av skogsarealene.

Vi håper at engasjementet fra både politikere og ordfører kan rettes mot det som saken faktisk dreier seg om, og ikke bruke saken i et politisk spill som begynner å minne om en svertekampanje.

  • Innlegg om saken:

Anne May S. Olsen, Høyre: Veisaker på Søndre Sandøy er forskjellsbehandlet

Merete Pedersen og Rolf Strand, Ap: Veisakene på Søndre Sandøy: Hvem er Høyre talerør for?

Anne May S. Olsen: Hvaler Høyre er et talerør for alle, for «teltere» på Storesand og hytteeiere på Søndre Sandøy