Tomta til Fredrikstad Marineservice (FM) på Gressvik, benevnt B47 i arealplanen, ble gjennom vedtak i Fredrikstad bystyre 18.06.20 endret fra næringstomt til boligtomt. Ragnar Karlsen har i ettertid, etter to år med forhandlinger, fått tinglyst veirett for FM og er fast bestemt på å videreføre dagens aktivitet. Gjennom bystyrets vedtak ble imidlertid hans muligheter til utvikling sterkt begrenset fordi reguleringsbestemmelsene for hans tomt ble endret fra næring til boligtomt. Vi har erfart at politiske forsikringer om fremtidig drift ikke har noen verdi. Politisk glemsel er en velkjent sykdom.

Prosessen knyttet til gjeldende arealplan lærte oss mye om arroganse og administrativt og politisk spill, ikke minst hva samkjøring med utbyggerinteressene betydde. Vi lærte at kommunen ikke er pålagt, og heller ikke ønsket, å informere eier av Fredrikstad Marineservice om at kommunen planla å gjøre tomta hans om til boligtomt. Den «meldingen» kom først da Ragnar Karlsen opplevde at styret i et lokalt entreprenørselskap sto på hans næringstomt med ferdige utkast til blokkbebyggelse. Vi skjønner at kommunen ikke har ansvar for en slik opptreden, men ingen seriøs utbygger opptrer slik uten at «noen har snakket sammen».

Gjennom 38 år har Ragnar Karlsen bygget opp en velfungerende marineservice. Men når bystyret har gjort sitt vedtak, er det en melding om at han må ta høyde for en begrenset fremtid i en kommune der et flertall i bystyret i realiteten ønsket å få Fredrikstad Marineservice fjernet fra Gressvik. Heldigvis opplevde vi også en reguleringsenhet som sto rakrygget og prinsippfast gjennom en vanskelig toårig prosess om veirett. Det er vi takknemlige for.

Hva gjør ordføreren og kommunedirektøren i Fredrikstad når de oppdager at en rekke bystyrerepresentanter tviler på riktigheten av å måtte stemme for å redusere Fredrikstad Marineservice sine fremtidsmuligheter, som var basert på en solid juridisk redegjørelse fra en av distriktets beste advokater på forvaltning?

Jo, daværende ordfører, nå samferdselsminister, aktiviserer en ansatt – ikke jurist – en fredag ettermiddag. Ordføreren ber om et notat som kan få tvilende bystyrerepresentanter tilbake i folden. Dokumentet får han allerede lørdag morgen og kaller skrivet et juridisk dokument. Kommunedirektøren følger opp i samspill med ordfører, og først timer før bystyremøtet 17 dager senere, erkjenner hun at advokat Helge Skaaraas hadde rett.

Notatet ble sendt gruppelederne, men ikke alle bystyremedlemmene. De fikk dette på sitt bord ved bystyrets åpning dagen etter. Likevel hevdet kommunedirektør, og ordfører Jon-Ivar Nygård, at saksbehandlingen i forkant av bystyrets behandling 18.06.20, var korrekt. (Slik gjør vi det i Fredrikstad kommune.)

Nå forventer vi at kommunedirektøren og vår nye ordfører, Siri Martinsen, opptrer ryddig ved behandlingen av den påbegynte rulleringen. Til de bystyrerepresentantene som trodde på ordførerens feilinformasjon, eller følte stor usikkerhet, vil vi minne om noen punkter som både administrasjonen og politisk ledelse bør ha i mente ved behandlingen når arealplanen nå rulleres.

FAKTA: AREALPLANEN

Arealplanen er ett av Fredrikstads aller viktigste styringsdokumenter. Gjennom arealplanen gir bystyret sine prioriteringer for arealbruken i Fredrikstad kommune.

Her bestemmes det blant annet hvor det skal være lov til å bygge boliger, hvor det skal være næring, hvor høyt det skal være lov å bygge i ulike deler av Fredrikstad og en rekke andre ting.

I juni 2020 vedtok Fredrikstad-politikerne en ny arealplan for 2020-2032.

Det har hele tiden vært meningen å rullere denne i inneværende bystyreperiode – altså innen sommeren 2023.

Tomten til FM og nabotomt mot sør har i dagens arealplan fått betegnelsen B47. Det betyr at etter gjeldende praksis må begge tomtene inngå i en ny reguleringsplan.

Ragnar Karlsen vil gjøre det han kan for å redde Fredrikstad Marineservice og verken vil eller kan akseptere en reguleringsplan som likviderer hans bedrift.

Kommunens makt ligger i å følge regelverkets bokstav knyttet til at «næringstomten» nå er omgjort til boligtomt, og dermed sakte, men sikkert vil kvele alle forsøk fra Ragnar Karlsen på fremtidsrettede og nødvendige endringer.

Følger bystyret opp, og Karlsen får tilbake sin næringstomt, kan kommunen kjøpe tilbake sin egen tomt som ble solgt til entreprenørselskapet Solid Prosjekt, og dermed skape grunnlag for et nytt, flott fergeleie på Gressvik.

Vi vil også minne bystyrets medlemmer om hva de selv vedtok 05.12.2019.

1. Det er behov for en langsiktig strategi for å ivareta bærekraftig vekst av eksisterende og ny næringsvirksomhet.

2. Marin/blå næring er en viktig del av Fredrikstad-samfunnet og det er viktig at vi styrker og bevarer eksisterende og fremtidige områder.

3. Næringsarealer langs elva er sikret i planen.

4. Det er et sterkt ønske fra både sentrale og lokale myndigheter at det skal tilrettelegges for økt vekst og næringsutvikling knyttet til kystsonen.

Vår konklusjon:

Bystyrets endring av næringstomtene på Gressvik til boligtomt, betegnet i arealplanen som B47, tilbakeføres til betegnelsen næringstomt.

Kopi til: Representantene i Fredrikstad bystyre og reguleringssjefen.