Det har de siste dagene vært saker i både nasjonale og lokale medier om hvordan kommuner benytter helsesykepleiere fra skolene for å få tilstrekkelig bemanning i koronasentrene. Dette har blitt kritisert fordi det kan gå på bekostning av sårbare barn og ungdom. Fredrikstad kommune har så langt i liten grad benyttet helsesykepleiere på koronasenteret. Bemanning har hovedsakelig blitt hentet fra legevakt, stabsfunksjoner, tjenestetildelingskontor, sykehjem og hjemmetjenester.

Også framover vil målsettingen være å skjerme tjenestene til barn og unge så godt det lar seg gjøre. Dersom smittesituasjonen endrer seg, må imidlertid kommunen fortløpende gjøre en samlet vurdering av sine ressursene, sett opp mot hensynet til å ivareta hele samfunnet. Dersom vi, ved et større koronautbrudd, mister kontroll over smittespredningen, vil også skoler og barnehager kunne bli berørt, med store negative konsekvenser også for barn og unge. Det vil dermed være i alles interesse at vi i tiden som kommer veier de ulike hensynene opp mot hverandre, og gjør balanserte valg som sikrer best mulig smittekontroll. Prioritering av bemanning til koronasenteret vil vurderes fortløpende, basert på risikovurdering både i den enkelte virksomhet og av situasjonen som helhet.

Det er i disse dager høy aktivitet ved koronasenteret i Fredrikstad. I uke 34 snakket vi med 1237 innbyggere på telefon, og testet 1134 personer på tre parallelle teststasjoner. Alle som ønsket test fikk tilbud om testing innen 24 timer. Heldigvis fant vi i uke 34 bare fem nye smittetilfeller i kommunen. Den gode smittekontrollen skyldes blant annet gode rutiner i befolkningen, der vi holder oss hjemme når vi er syke, holder én meters avstand når vi er ute, og sørger for god hånd- og hostehygiene.