Har administrasjonen i Fredrikstad kommune glemt alt vedrørende trygge ferdselsveier til og fra ridesenteret i den reviderte reguleringsplanen som kommer opp i Planutvalget 29.09?

Først litt historisk fakta:

■ Da deler av Torsnesveien ble flyttet i forbindelse med etablering av nytt boligfelt, sto det i reguleringsbestemmelsene at det skulle opparbeides gang- og sykkelvei langs den nye traseen. Dette ble aldri utført, kun en liten stump bort til busstoppet fra østsiden av det nye byggefeltet.

■ Da reguleringsplanen til Bekkevold Ridesenter ble lagt ut på høring sist, var et av rekkefølgekravene at gang- og sykkelvei skulle opparbeides før ridesenter kunne bygges, for å gi brukere av senteret trygge ferdselsveier til og fra ridesenteret.

■ I den reviderte reguleringsplanen som kom nylig, er det endret til følgende: «Det kreves ikke at gang- og sykkelvegen skal etableres før ferdigattest. Det tillates nå at eksisterende ridesenter oppgraderes dersom kapasiteten ikke endres uten krav til gang- og sykkelveg». I realitet vil det si at den planlagte utbyggingen ikke utløser dette kravet da ridesenteret skal oppgraderes til «dagens» kapasitet med ny stall og ridehall. For at gang- og sykkelvei skal komme på plass, må det være plass tre stallbygg og to ridehaller. Lite tyder på at dette kommer til å skje de nærmeste ti år.

Hver dag går mange barn i grøftekanten langs Torsnesveien for å komme bort til bussholdeplassen for å komme seg til skolen, mens biler suser forbi i 60-80 km/t, for det kjøres veldig fort i denne veien.

Det kom flere klager fra naboer under offentlig høring rundt trafikksikkerhet etc. og notater fra saksbehandling sier at det er viktig å sikre trygge trafikale forhold for brukere av senteret og beboere i området.

Beboere i området har ventet på denne gang- og sykkelveien i flere år nå. Særlig gang- og sykkelvei fra sørvest av det nye byggefeltet til bussholdeplassen på nordsiden av Torsnesveien. Hver dag går mange barn i grøftekanten langs Torsnesveien for å komme bort til bussholdeplassen for å komme seg til skolen, mens biler suser forbi i 60–80 km/t, for det kjøres veldig fort i denne veien.

Gang- og sykkelveien er estimert å koste ca. 10 millioner NOK. + kostnad for kryssing av Oldenborgbekken. Dette har kommunen tydeligvis ikke råd til, da administrasjonen stilte spørsmålet om denne gang- og sykkelveien kunne fjernes fra rekkefølgekravet i dokumentet «Bekkevold Ridesenter – alternativer for oppgradering til dagens kapasitet» i desember 2021.

Spørsmålene blir da, er ikke trafikksikkerhet viktig lenger i denne saken? Settes rideklubbens ønsker om nye fasiliteter høyere enn sikkerheten til barna som skal bruke ridesenteret og alle barna som bor i området, som også har dette som skolevei?

Dette har også et miljøperspektiv. Utrygge ferdselsveier til/fra ridesenteret vil føre til at få foreldre lar barna sine sykle/ta buss til ridesenteret, noe som igjen vil føre til mer bilkjøring, samt at foreldre ikke tør la barna sine sykle til skolen – som igjen fører til mer bilkjøring. Er dette ønskelig?

Rideklubben har vært med i planprosessen og er innforstått med at det ikke kommer gang- og sykkelvei som deres medlemmer kan benytte. Tidligere i prosessen har rideklubben vært tydelige på at det må etableres trygge adkomstveier for gående og syklister. Er ikke dette lenger av betydning?

Jeg forventer at planutvalget ikke vil godkjenne denne endringen i reguleringsplanen, og sende reguleringsplanen tilbake til behandling. Man skal ikke sette fasiliteter foran sikkerhet og spille russisk rulett med livene til de som må bevege seg langs og krysse denne trafikkfarlige veien.

Les også

Det er mildt sagt et mysterium at Bekkevold ridesenter ikke er på kuttlisten