Undertegnede sendte den 19. november spørsmål og anmodning til ordføreren om utvidet covid-19 testing med bakgrunn i siste tidens utvikling av smittetilfeller blant innvandrere. I likhet med Oslo er det grunn til å tro at beboere i noen områder i Fredrikstad, tilsvarende områder i hovedstaden, ikke «henger helt med» med hensyn til situasjonen og viktigheten av testing i vår kommune.

Det avdekkes etter hvert at det er omfattende smitte i innvandrerbefolkningen, og det er grunn til å tro at et stort antall ikke mestrer å bestille testing. I tillegg er det mange som ikke vet at testingen er gratis. Flere uttalelser har kommet i TV-intervjuer om at det er vanskelig å bestille test, og en rekke personer uttaler at de ikke vet at testingen er gratis. Det synes derfor nødvendig at det settes opp skilt om at koronatesting er gratis og forklaringer på hvordan test må bestilles. Det må gis informasjon på tilstrekkelig antall språk.

Mitt spørsmål til ordføreren basert på ovennevnte var: Vil ordføreren vurdere «teststasjoner» i områdene Holmen, Lisleby og Selbak i tillegg til dagens teststasjon på Kråkerøy, og/eller alternativt sette opp informasjonsstasjoner der innbyggere kan få sistehåndsinformasjon og hjelp til bestilling av test?

I formannskapet den 26. november forteller ordføreren at koronasenteret på Kråkerøy har 40 ansatte der all testing foregår, besvarelser av telefonhenvendelser samt smittesporing for både Hvaler og Fredrikstad. Det er ikke planlagt etablering av teststasjoner på flere lokasjoner.

Det er etablert tolketjeneste og hjemmebesøk i forhold til det somaliske miljøet.

Kommunen har mottatt informasjon om at råd, anbefalinger og regler er mindre kjent i innvandrermiljøer enn i befolkningen for øvrig.

Ordføreren lister opp de ordinære kanalene og noen ekstra kanaler for å nå innvandrermiljøene, og det vises til fem tiltak. Klarspråklig informasjon på flere språk, det er under planlegging å utføre hjemmebesøk i samarbeid med det somaliske miljøet, etablere ny kanal – Whats-app for å nå innvandrermiljøer, liste over kontaktpersoner i innvandrermiljøer og det planlegges plakater med oversatt smitteverninfo som kan henges opp i innvandrerforretninger, den katolske kirken og andre trossamfunn.

Folkehelseinstituttet (FHI) går nå sterkt ut i sin nye risikorapport og vil ha massive koronatiltak mot innvandrere. Personer med fødeland utenfor Norge er og har over lengre tid vært overrepresentert i påvist smitte og innleggelser. Det er stor forskjell mellom ulike innvandrergrupper. I akkumulerte tall har enkelte grupper et smitte- og innleggelsesnivå som ligger mange ganger høyere enn befolkningen ellers.

FHI viser til at andelen som tester positivt er høyest blant dem som er født utenfor Norge som Pakistan, Somalia, Eritrea med flere. FHI foreslår derfor at det gis tydelig informasjon om at testing er gratis, alternative teststrategier, skaffe oversikt over arbeidsplasser med stor andel av innvandrere osv. FHI mener det skal testes på skoler, kjøpesentre og arbeidsplasser for å nå innvandrere.

Slik jeg ser det har fokuset på innvandrerbefolkningen så langt vært fraværende. Det er ingen grunn til at språkvansker, manglende kunnskap om økonomiske forhold eller opprinnelse skal være barrierer mot testing. Vi kan ikke leve med at smitte for eksempel spres fra ansatte til beboere i hjemmebaserte tjenester eller sykehjem fordi vi ikke tar dette på alvor. Ansvaret for å vite hvilken smittesituasjon vi har, og hva som kreves av oss alle kan ikke fratas innvandrere, men det må, som på mange andre områder, på plass tiltak. Godt eksempel er mobile teststasjoner som i Oslo.