Åtte nye bommer kommer i Fredrikstad fra høsten. Bommene skal finansiere utbygging av nye samferdselsprosjekter i Fredrikstad-området som ny bro over Glomma, forbedringer på fylkesvei 109 og riksvei 110.

Bommene er plassert nær bykjernen for å sikre et godt nok inntektsgrunnlag. Uten disse pengene står prosjektene og forbedringene beskrevet ovenfor i fare.

Folk må komme seg enkelt til og fra jobb og varene må raskest mulig ut på markedet. Bedriftene vil ha bedre veier og samfunnet trenger mer effektiv og bærekraftig kollektivtrafikk. Vi opplever at den økende motstanden mot bompenger landet rundt fører til at en rekke planlagte veistrekninger og bypakker står i fare for å bli utsatt, eller nektes finansiering med høy bompengeandel.

Det er ikke realistisk å gjennomføre det samferdselsløftet vår region står foran, uten noen form for brukerbetaling. I likhet med resten av landet, står vi også i vår region foran en periode der vi er forberedt på at det kommer til å bli høyere brukerbetaling for bilister som bruker de nye veiene. Undersøkelser viser at bilister flest aksepterer bompenger, spesielt når de opplever nytten av nye, tryggere og bedre veier. Også her er nytten vesentlig større enn kostnaden, både for veibrukerne og for samfunnet.

God, sikker og rask fremkommelighet er noe av det aller viktigste for både bedrifter og arbeidstakere. Derfor er målet i byvekstavtalene om at fremtidig trafikkvekst skal tas gjennom økt bruk av gange, sykkel og kollektivtrafikk fornuftig. Det bidrar også til å sikre fremkommelighet for nyttetrafikken, og det kan gjøre arbeidsreisene for mange mer effektive og bedre.

Alternativet til nye bompengeprosjekter vil først og fremst være mindre veibygging, mer kø og dårligere fremkommelighet. Det skader bedriftene. Det er urealistisk å tro at staten plutselig kan prioritere nye, friske milliarder til ulike samferdselsprosjekter utover i landet på toppen av de 1000 milliardene som allerede ligger inne i gjeldende NTP-periode.

Les også

Sverre Skaarberg: Fritak for bompenger er en form for skjemt valgflesk vi bør være spart for

Bompenger står ikke øverst på ønskelisten hos noen, heller ikke hos bedriftene. Samtidig må vi være realistiske og edruelige.

Det er dårlig nytt for Viken og Oslo dersom bompengeprotestene ender med stopp i samferdselssatsingen i hele regionen. Derfor ber vi om at politikerne er sitt ansvar bevisst ved å stå ved sine ambisjoner og løfter i Nasjonal transportplan.

Mange steder er belastningen i ferd med å bli urimelig høy og bærekraften i finansieringen av transportløsninger i byene utfordres. På sikt bør alle bompenger og bilrelaterte avgifter erstattes med elektronisk veiprising. Dette er en ordning der betalingen avhenger av hvor du kjører, tid på døgnet du kjører og hva slags miljøegenskaper kjøretøyet har.

Ingen liker å betale bompenger, men næringslivet vil fortsette å være med på dugnaden.

Les også

Fredrikstad trenger nye veier – kommer ikke utenom bompenger