I en kronikk i Fredrikstad Blad datert 29.01.21 uttrykker Kristine Grøstad Tangen sin beundring for hvordan ungdom takler hverdagen under koronatiden, samt at hun er bekymret for konsekvensene et år med restriksjoner, isolasjon og ensomhet vil ha for dagens ungdom.

Saken følges fint opp av Fredriksstad Blad ved intervjuer med både henne og elever i papiravisen lørdag 06.02.21. I innlegget og intervjuet deler Kristine Grøstad Tangen også sine erfaringer som psykiatrisk sykepleier fra prosjektet på de to videregående skolene i Fredrikstad. Hun forteller at hun nå setter sin lit til politikerne og håper at prosjektet kan bli et fast, varig tilbud til elevene etter modell fra andre videregående skoler i landet.

Vi deler Kristine Grøstad Tangens beundring for norsk ungdom som har tatt sin del av ansvaret i dugnadsarbeidet mot koronaviruset. Vi deler også hennes bekymring for hvilke konsekvenser et år med smitteverntiltak har og kan ha for våre barn og unge og deres familier.

Gjennom hele pandemien har Høyre vært opptatt av at hjelpen skal komme frem til dem som trenger den. Fordi vi vet at barn og unge har betalt en høy pris under koronakrisen, at elever og studenter har tapt mye verdifull undervisning, og fordi mange unge og nyutdannede har utfordringer med å finne seg jobb.

Derfor har Høyre i regjering lagt frem en rekke nye kraftfulle tiltak som blant annet skal hjelpe koronarammede barn og unge, elever og studenter. Vi kan nevne satsinger knyttet til barn som vokser opp i familier med lavinntekt, til psykisk helse og satsinger for å forebygge vold og overgrep. Regjeringen har også slått fast at den vil kompensere kommunene for økte utgifter og tapte inntekter i forbindelse med pandemien.

På fylkesnivå har Viken Høyre i sitt alternative budsjett for 2021 foreslått at det settes av 5,3 millioner til styrking av skolehelsetjenesten, herunder gjennom utvikling av program for psykisk helse, seksuell helse, aktiv støtte til null-visjonen for selvmord og tilrettelegging av vaksinering mot hjernehinnebetennelse. Skolehelsetjenesten er kommunenes ansvar, men vi ønsker å gi en utstrakt hånd til kommunene og dele på ansvaret når det gjelder styrkingen av en så viktig tjeneste for elevene våre.

Lokalt i Fredrikstad foreslo Høyre i Oppvekstutvalget en styrking av skolehelsetjenesten med 2,1 millioner kroner i 2021. Dessverre ble vi nedstemt av posisjonen. Det samme har skjedd når vi i de siste mange budsjettforhandlingene har foreslått styrking av skolehelsetjenesten.

Vi går gjennom tøffe tider. For oss i Høyre er det viktig at vi erkjenner at det er vanskelig. Gjennom våre tiltak, uansett om det er på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå, viser vi at vi tar ungdom på alvor, og at vi formidler håp for fremtiden. Vi har et ansvar for å vise ungdommen at vi har tro på at vi skal komme oss gjennom dette sammen.