Rolvsøy kan få gigantisk togparkering

STORE OMRÅDER: Oversiktskart over de tre alternativene for togparkering som Bane NOR ønsker å utrede i Nedre Glomma-regionen.

STORE OMRÅDER: Oversiktskart over de tre alternativene for togparkering som Bane NOR ønsker å utrede i Nedre Glomma-regionen.

I Nedre Glomma-regionen trenger Bane NOR parkeringsplasser for inntil 30 tog på 110 meter, i tillegg trengs også areal til tilhørende virksomhet.

DEL

Nå har Bane NOR sendt ut planene for togparkering i Nedre Glomma-regionen på høring. Ett av de tre aktuelle områdene er på Valle i Rolvsøy. De andre to alternativene er i Sarpsborg.

Høringen varer ut januar 2019, og før den avsluttes vil det bli avholdt to åpne møter om den planlagte byggingen. Ett av møtene er på Litteraturhuset i Fredrikstad 8. januar, mens det andre åpne møtet er på Borgarsyssel museum i Sarpsborg 10. januar.

Tre anbefalte områder

– Planprogrammet, som nå ligger på høring, beskriver alle alternativer som har vært vurdert så langt og hvilke alternativer Bane NOR ønsker å utrede videre, skriver selskapet på egen nettside.

Bane NOR melder vider at de anbefaler at alternativene Valle i Rolvsøy, samt Kampenes og Klavestad i Sarpsborg utredes videre, mens de øvrige alternativene legges vekk.

- Vi har silt vekk de alternativene som hadde størst negative konsekvenser for jernbanen, miljø og samfunn. Samtidig vet vi at de alternativene vi sitter igjen med også er utfordrende. Hvilke konsekvenser alternativene har ønsker vi å kartlegge grundig fremover, så vi kan finne frem til den beste løsningen for jernbanen og samfunnet for øvrig, sier prosjektleder Robert Moan i artikkelen som er lagt ut på Bane NORs nettside.

Vurderer store arealer

En togparkering, eller hensettingsområde, er stort. Og for å kunne vurdere ulike løsninger er de aktuelle alternative områdene enda større enn hva selve hensettingsanlegget vil kreve av areal.

– Planområdet på Valle er cirka 760 mål, Kampenes cirka 1400 mål og Klavestad cirka 1000 mål, mens endelig hensettingsanlegg vil kreve mellom 100 og 150 mål, skriver Bane NOR sin nettside.

Fakta om togparkering

  • Et togparkeringsanlegg er et sporområde hvor tog kan parkeres når de ikke er i trafikk. Dette gjelder spesielt om natten eller utenom rushtid.  I tillegg til sporområdet for parkering av togene er det behov for areal til tekniske bygg, personal- og servicebygg, vaskeutstyr, veiadkomst, parkeringsplasser og lignende.
  • I Nedre Glomma-regionen trenger Bane NOR parkeringsplasser for inntil 30 tog på 110 meter. Dette krever ett areal på mellom 100 til 150 mål, avhengig av om det bygges ett samlet eller to atskilte anlegg.
  • I februar 2018 startet Bane NOR opp med en forstudie for å kartlegge og vurdere tilgjengelig kunnskap om de åtte områdene som ble vurdert som aktuelle i rapporten Hensetting Østlandet (2016). Gjennom forstudien har Bane NOR funnet frem til de alternativene som er realistiske og relevante for videre planlegging og silt vekk de alternativene som ikke anses for å være realistiske. Forstudien skal publiseres på nettsidene så snart den er klar.
  • Planprogrammet er en «plan for planleggingen» som beskriver hvilke alternativer som skal utredes og hvordan. Dokumentet beskriver også hvordan medvirkning skal foregå. Planprogrammet ligger på høring fra 4. desember til 31. januar 2019. Det er kommunene som til slutt fastsetter planprogrammet.
  • Neste steg i prosessen er kommunedelplan. I arbeidet med kommunedelplan skal alternativene utredes videre i tråd med beskrivelsen i planprogrammet. I denne fasen skal Bane NOR utrede alle konsekvenser for miljø og samfunn. Dette er blant annet konsekvenser for landskapsbilde, nærmiljø, friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø, dyrka mark, andre naturressurser, arealbruk og byutvikling.
  • Gjennom arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning skal Bane NOR komme frem til en anbefaling av hvilket alternativ som skal detaljplanlegges og bygges ut. Det er kommunene som behandler og til slutt vedtar kommunedelplanen.

Kilde: Bane NOR

Artikkeltags