Følgende kronikk av Kronikk av Heidi Vildskog, seksjonssjef Miljø/Teknikk, Hvaler kommune, ble torsdag 21. januar publisert i FB.

Boplikt i Hvaler kommune

Hvaler kommune finner det nødvendig å komme med noen fakta i forholdet til boplikt og bruksstatus.

Når eiendommer skal omsettes tar eier, megler og potensielle kjøpere ofte kontakt med kommunens administrasjon for å innhente opplysninger.
Hvaler kommune har fått en del slike henvendelser i forbindelse med salg av eiendommen i Papperhavn, og vi har svart at huset etter plan- og bygningsloven ikke lovlig kan brukes til fritidsbolig/hytte – selv om eiendommen ikke omfattes av boplikt etter konsesjonsloven.
Her er det to lovverk å forholde seg til; på den ene siden plan- og bygningsloven, og på den andre siden konsesjonsloven. Dette er forskjellige, men sidestilte lovverk, og det er ikke tilstrekkelig at kravene i ett av lovverkene er oppfylt – man må oppfylle kravene i begge.

Forholdet til plan og bygningsloven – lovlig bruk:
Når det er søkt om byggetillatelse for bolig, og det også er gitt tillatelse til oppføring av bolig, er plan- og bygningsloven tydelig på at bruken av bygningen skal være i samsvar med tillatelsen (bolig/helårsbolig).
Lovlig bruk av boligen omtales ofte som «boplikt» etter plan- og bygningsloven.
Dersom bygningen tas i bruk til noe annet enn bolig (for eksempel næring, fritidsbruk eller institusjon), er dette ulovlig bruk etter plan- og bygnings-loven. Eieren har i prinsippet to valg; huset kan stå tomt, eller så må det brukes som bolig og ikke noe annet.
Dersom bygningen lovlig skal brukes for eksempel som fritidsbolig, må det derfor søkes om tillatelse til bruksendring. Bruksendring fra bolig til fritidsbolig er ifølge gjeldende kommuneplan for Hvaler uønsket, og vil normalt ikke bli godkjent.

Forholdet til konsesjonsloven – plikt til å bo:
Hvaler kommunestyre har vedtatt en lokal forskrift til konsesjonsloven. Denne forskriften medfører at i Hvaler er det boplikt på alle bebygde eiendommer som er eller har vært i bruk som helårsbolig. Boplikt i denne sam-menheng er plikt til at eiendommen tilflyttes på helårsbasis.
Denne boplikten rammer på grunn av ordlyden ikke eiendommer som aldri er blitt tatt i bruk som helårs- bolig.
Dette betyr at nybygde boliger foreløpig ikke får boplikt etter konsesjonsloven. Opplysningskilde for å finne ut om boligen har vært/er tatt i bruk skal være Folkeregisteret.

Dette betyr at dersom huset i Papperhavn selges – så er kjøper ikke forpliktet til å flytte inn, dersom huset faktisk aldri er tatt i bruk som bolig.
Eieren kan velge å la huset kan stå tomt. Men dersom det skal tas i bruk, kan det ikke lovlig – i forhold til Plan- og bygningsloven – brukes til noe annet enn helårsbolig.
Om GAB-registeret og statusen «tatt i bruk», i forhold til vurdering av boplikt etter konsesjonsloven:
Hvaler kommune er ansvarlig for å registrere alle bygninger i GAB-regi-steret (nå Matrikkelen). For nye bygninger skjer dette første gang når ramme-/eller byggetillatelse gis.
Statusen «tatt i bruk» skal påføres senest når det innvilges midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for bygningen.

Kommunen kan uansett ikke bruke GAB-statusen som «bevis» for at huset er/har vært bebodd, heller ikke i de sakene hvor GAB-statusen «tatt i bruk» er basert på en ferdigattest eller brukstillatelse – fordi det ikke er noen automatikk i at det flytter folk inn i huset med en gang tillatelsen er gitt.
Når kommunen skal vurdere boplikt for en bygning etter konsesjonsloven, kan det altså ikke legges særlig vekt på GAB/matrikkel-statusen.
Det som derimot skal legges stor vekt på, er om Folkeregisteret har opplysninger om fast bosetning på adressen. Den registreringsstatusen i GAB som huset i Papperhavn har får ingen følger for konsesjonsloven, og deretter heller ikke noen praktiske eller juridiske konsekvenser.