Fremskrittspartiet ønsker å redusere rådmannens forslag til eiendomsskatt med 14,4 millioner kroner (26,5 prosent) som vil gi hus og hytteeiere på Hvaler en betydelig reduksjon i eiendomsskatten for 2023, gjennomsnittlig 26,5 prosent. Dette er ikke noe å fnyse av, situasjonen er slik at mange av dagens arbeidere (være seg kontor eller annen næring) sitter hjemme og fryser og noen har snøt nok mat i kjøleskapet pga. den økonomiske politikk som føres.

Med Fremskrittspartiet får hus- og hytteeiere på Hvaler en betydelig reduksjon i eiendomsskatten noe det er absolutt rom til så lenge rådmannen øker driftsutgiftene med 27,5 millioner kroner (8 prosent) for 2023. En umusikalsk økning. Når det er vanskelige tider, må administrasjonen og politikere ta seg av de lovpålagte oppgaver og ikke strø rundt seg med penger til ikke lovpålagte oppgaver. Noe som i dag gjøres. Det er absolutt rom for å kunne foreta en reduksjon av eiendomsskatten.

Skal man «fremsnakke» Hvaler kommune, er det nødvendig å vise våre innbyggere og hytteeiere at Hvaler kommune har et ønske om å vise måtehold. Det er uforsvarlig å belaste våre innbyggere og hytteeiere med en økning av promillesatsen samt retaksering av eiendommene som vil finne sted i 2023–2024. De fleste har nok å slite med om de ikke skal få en uendret eller økning av sin eiendomsskatt på toppen av kraftige økte kommunale avgifter. I horisonten spøker dagens regjering med å øke promillesatsen fra 4 til 7. Det er til å få frysninger av.

For Fremskrittspartiet virker det som om administrasjonen ikke har tatt innover seg at Hvaler kommune er en av de dyreste kommuner i Norge å bo i. Rådmannen har lagt frem forslag med å øke kommunale avgifter med 65 prosent og 73 prosent henholdsvis vann og avløp (selvkost). I tillegg er det foreslått sterk økning i gebyrregulativet til Hvaler kommune.

Hvis man mener Hvaler kommune er en kommune for småbarnsfamilier og enslige i alle aldre, bør de tenke en gang til. Det virker som om kommunens utgifter automatisk økes med 8-10 prosent i året. Det er merkelig at man ikke tar innover seg den økonomiske situasjonen folk har kommet i. De fleste snakker om å redusere utgiftene, men Hvaler kommune fortsetter med å øke sine driftsutgifter.

Eiendomsskatten kan ikke bare holdes på stedet vil eller økes, men må reduseres.

Fremskrittspartiet i Hvaler er av den oppfatning at det fortsatt foregår en altfor høy grad av investeringer i kommunen. Rådmannens budsjett legger opp til investeringer på 68,9 millioner kroner i 2023, men Fremskrittspartiet foreslår å redusere årets investeringer til 50,1 millioner kroner ved å forskyve investeringer frem i tid. Kostnader som ikke er lovpålagt, bør sterkt reduseres. Dette vil gi oss tid til å se an den økonomiske situasjonen for kommunen.

I rådmannens investeringsbudsjett er det mange prosjekter som ikke er lovpålagt. Når man har vært så råflott tidligere og satt kommunen i en gjeldssituasjon i toppklasse, må man finne seg i at fornuften må råde og at man bremser.

Av Hvaler kommunes gjeld er 50 prosent selvkost, noe som betyr at det er skattebetalerne i Hvaler kommune som blir belastet med utgiftene. I dag har vi ca. 400 millioner kroner i selvkostgjeld som blir belastet den enkelte bruker i kommunen (deg og meg). Med dagens rentesituasjon øker driftsutgiftene på selvkost med 4 millioner kroner for hver prosent renten øker.

På bakgrunn av en kostbar drift må vi si midlertidig stopp til videre investeringer inntil økonomien tillater det. Spørsmålet er om kommunens folk er flinke nok til å passe på selvkostutgiftene for kommunens brukere. Så lenge kostnadene har en så høy stigning som det nå legges opp til, må det settes et tak til videre utbygging.

Fremover må man ha et mye skarpere søkelys på selvkost regnskapene og må pålegge revisjonen å følge ekstra godt med slik at alt foregår til brukernes beste. Vi er allerede Norges dyreste kommune å leve i. Vi har registrert at arbeider som skulle vært utført på noen måneder har tatt flere år, og da er det naturlig at man stiller spørsmålet om oppmerksomheten og fokuset har vært best mulige for brukerne.

Det har vært en økning på et stort antall stillinger de siste år i Hvaler kommune. Grunnbemanningen har økt og årsverkene har økt. Befolkningen det siste år har økt med 47 personer og er nå 4741 innbyggere hvor vi har 510 ansatte/382 årsverk i Hvaler kommune. Det står ikke i et rimelig forhold til utviklingen i innbyggerantall gjennom de siste år.

Det er en meget høy prosent i forhold til gjennomsnittet i Norge. Det er gode grunner til å reduseres utgiftene. 50 prosent av kommunens lønnsbudsjett utbetales til ansatte som verken bor eller skatter til Hvaler kommune. Dette viser en eksport av skattekroner ut av kommunen.

Lånegjelden til kommunen er på 826 millioner kroner og er blant den høyeste i Norge målt pr. innbygger. Målt mot KOSTRA har vi en prosent andel på 150 prosent. Det er all grunn til å stramme inn investeringsforbruket.