(Innlegget er et svar på debattinnlegget fra Roar Julsen og Kjell Bjørndal:Vi har med undring fulgt prosessen knyttet til et næringsområde på Gressvik, og vi anmoder sterkt nye koster i bystyret om å gjøre jobben sin!)

Kommuneplanens arealdel skal gi overordnede føringer for hvilke områder som er egnet for transformering. Kommunen får stadig henvendelser med spørsmål om det er mulig å omregulere områder langs elva fra næring til bolig. Denne type forespørsler blir sett i sammenheng med og vurdert i forbindelse med pågående revidering av arealplanen. Vi har i arbeidet med ny arealplan gjennomgått og kartlagt alle arealer langs elva og kysten med tanke på mulig transformasjon. Næringseiendommer rett sør og nord for Fredrikstad Marineservice er allerede godkjent for transformasjon til boliger.

Kommunen mener at det omtalte området, inkludert Fredrikstad Marineservice, er godt egnet for fortetting i tråd med foreslått strategi 60/30/10 og vil kunne utvikles til et svært egnet boligområde. Arealplanen tydeliggjør et mulighetsbilde, men forutsetter selvfølgelig at eierne av arealene selv ønsker en slik konverteringer. Området ligger sentralt i byen, nær fergeleiet med god forbindelse til sentrum. Arealplanprosessen forankres med åpne folkemøter og høringer. Salg av naboeiendommen fra Fredrikstad kommune er innløsning av en kontraktfestet rett som ble utløst og er gjennomført helt uavhengig av arbeidet med arealplanen.

Kommunen arbeider med å gi et stadig bedre fergetilbud til innbyggerne i byen og Gressvik er et naturlig kollektivknutepunkt der utvikling av fergetilbudet er en sentral strategi.