Gå til sidens hovedinnhold

Arealplanen – et stort arbeid med veldig bra resultat

Artikkelen er over 1 år gammel

– Hvis man løfter blikket, vil man se at sluttresultatet er blitt veldig bra, konkluderer Rune Fredriksen i sin redegjørelse for arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredrikstad kommune skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.

Rullering av Kommuneplanens arealdel ble bestilt gjennom vedtak av Fredrikstad kommunes planstrategi 2016-2019, dvs. i bystyret den 21. april 2016. Planprogrammet for kommuneplanens arealdel (dvs. hvordan prosessen med å lage planen skulle være) ble sendt på høring av bystyret den 15. juni 2017 og ble vedtatt av formannskapet den 9. november 2017. I en bisetning vil jeg nevne at forslagene fra Eva Kristin Andersen (Frp), Truls Velgaard (H) og Trond Svandal (V) ble enstemmig vedtatt - i tillegg til ordførers innstilling.

Bystyret har i flere runder vedtatt synspunkter på hva kommuneplanens arealdel skal inneholde, for eksempel gjennom å vedta en «arealstrategi» i kommuneplanens samfunnsdel den 26. april 2018. Kommuneplanens arealdel ble lagt ut på 1. gangs høring den 21. januar av formannskapet. I en bisetning vil jeg nevne at forslagene fremmet av Bjørnar Laabak (Frp) ble sendt med denne høringen. Bystyret drøftet hvordan man skulle håndtere innsigelser som var kommet inn den 20. juni 2019. Så ble planen lagt ut på 2. gangs høring av bystyret den 5. desember 2019 og det ble også gjennomført en «kompletterende annen gangs høring» - før endelig behandling i bystyret den 18. juni 2020.

Det er gjort vurderinger langs elva av hvilke områder som har størst verdi for næringslivet. Disse områdene er nå vist med næringsformål og skal ikke transformeres.

En planprosess som er så stor og komplisert som dette, krever mye innsats og ryddige prosesser. Det har vært et mye større engasjement rundt kommuneplanens arealdel ved denne rulleringen enn tidligere – noe som er en positiv utvikling.

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan, men den får konsekvenser for mange, og det kan være ulike interesser som må veies opp imot hverandre og avklares. Et eksempel på slike interesser er næringslivets behov for forutsigbarhet, samtidig som man ønsker seg en dynamisk og tilpasningsdyktig plan. Det kan også være uenighet om hva man skal benytte et bestemt område til – vekst eller vern, matproduksjon, boliger eller veier.

I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet et arealregnskap. Det er innført en målsetting om at 60 prosent av boligbyggingen skal skje i byområdet, 30 prosent i tettstedet og 10 prosent i lokalsentrene. Målet er å oppnå nullvekst i personbiltrafikken samtidig som vi antar at vi kommer til å bli flere innbyggere og det bygges flere boliger.

Les også

Skarpe fronter i kjølvannet av arealplanvedtaket:Høyres Sekkelsten ber ordføreren jekke seg ned flere hakk

Les også

Velgaards uredelige lovlighetsklage

Det legges opp til transformasjon av eksisterende bebygde arealer framfor å ta i bruk nye arealer til utbygging. Unntaket er det nye regionale næringsområdet for plasskrevende virksomheter på Tofteberg. Vi har vært opptatt av å være tydelige på krav til kulturminnevern, parkeringsplasser, byggehøyder, sollys, grønne korridorer, elvepromenade og lekeplasser. Det innføres et nettverk av nærmiljøparker som sikrer at alle har tilgang til et større grønt aktivitetsområde.

Det er gjort vurderinger langs elva av hvilke områder som har størst verdi for næringslivet. Disse områdene er nå vist med næringsformål og skal ikke transformeres.

Flere områder har fått angitt maksimal høyde. Tidligere satte maksimale høyder er i flere områder økt noe i forhold til forrige plan. I byområdet er det mange steder satt maksimale høyder kvartal for kvartal, område for område. Dette er gjort etter vurderinger av hva hvert enkelt sted tåler i forhold til bylandskap, verneverdig bebyggelse, monumentalbygg og kollene med småhus som er så typiske for Fredrikstad.

Det er også gjort mange grep for å forenkle videre saksbehandling. Dette vil forhåpentligvis skape bedre forutsigbarhet og enklere søknadsprosesser og reguleringsprosesser.

Fredrikstad Arbeiderparti har gjennom vår behandling i bystyregruppe, partistyre og representantskap blant annet vært opptatt av å sikre god framdrift gjennom hele planprosessen. Det er et omfattende arbeid å rullere kommuneplanens arealdel og mange venter på en endelig avklaring. Det er grunn til å takke alle dem som har bidratt konstruktivt i den lange prosessen - næringsliv, innbyggere, kommuneadministrasjon og ulike myndigheter.

Hvis man løfter blikket, vil man se at sluttresultatet er blitt veldig bra. Og hvis noen skulle være i tvil – takket være det store og gode engasjementet vil kommunen allerede nå starte arbeidet med å forberede neste rullering av kommuneplanens arealdel slik at vi kan gjøre det enda bedre i fellesskap i neste runde.

Kommentarer til denne saken