Forslag til ny arealplan for Fredrikstad er offentliggjort og får velfortjent oppmerksomhet om dagen. Næringsforeningen har i to år påpekt at arealplanen er det viktigste verktøyet kommunen har for å styre samfunnsutviklingen og forsøkt å forberede eiendomsaktørene på at det kommer nye rammevilkår. Planen forteller hvor vi kan bygge boliger, kontorbygg og industri. Den beskriver hvor våre friluftsområder skal være.

Hver eneste kvadratmeter i kommunen fargelegges med farger som angir hvilket formål området kan brukes til. Tidligere streker på kartet flyttes og med det er grunneiernes verdier endret. Mer enn 300 innspill er konsekvensutredet, vurdert og skrevet anbefalinger for. Videre har det vært flere utredninger som ligger til grunn for veivalg og konklusjoner

Fylkesplanen er et annet verktøy som man på regionalt plan benytter for at den enkelte kommune ikke skal kunne spilles opp mot hverandre. Sistnevnte plan ble vedtatt i juni 2018 og legger en rekke føringer for handlingsrommet til Fredrikstad-samfunnet.

Moss, Ås, Ski, Lillestrøm, Hamar og dels Sarpsborg har valgt å satse på vekst og fortetting mer enn forslaget som er lagt ut på høring i Fredrikstad.

Planen inneholder politisk sprengstoff, den bygger på faglige termer og kunnskap, men også lokalkunnskap og juss. I dette spennet skal planleggerne holde overblikket samtidig som detaljene må håndteres riktig. Vi diskuterer høyder og fortetting i byen, og gamle industriområder som ikke lenger gjør nytte for seg skal transformeres. Men til hva? Er du ute etter utfordrende jobb, så har kommunen ledige stillinger!

Fordi byene konkurrerer har næringsforeningen kartlagt hvilket ambisjonsnivå andre byer har og har konkludert med at Fredrikstad har landet på høydebestemmelser og fortettinger som de mindre byene har gjort. Moss, Ås, Ski, Lillestrøm, Hamar og dels Sarpsborg har valgt å satse på vekst og fortetting mer enn forslaget som er lagt ut på høring i Fredrikstad.

Det virker som at planleggerne har lagt befolkningsprognosene til grunn ved disponeringen av areal og fortetting. Siden veksten i Fredrikstad har vært begrenset av arbeidsplassutviklingen helt siden årtusenskiftet, og prognoser bygger på denne på historien, vil dette være en feilslutning. De siste to årene har arbeidsplassutviklingen gått fra uforklarlig dårlig til uforklarlig god ifølge Telemarksforsking sin attraktivitetsmodell.

Næringsforeningen ønsker oss en plan som styrker Fredrikstads konkurransekraft. Vi vil at verdier skapes slik at Fredrikstad-samfunnet over tid ikke er så avhengig av overføring fra andre kommuner og oljeinntekter. Produktiviteten i Fredrikstad er for lav og det er den som er grunnlaget for skatteinnkreving og fordeling av velferdsgodene.

Vi ønsker at de foreslåtte nærmiljøparkene skal innby til aktivitet. Byggene som reises skal kanskje stå i 100 år, og derfor vil vi at de skal bygges med arkitektonisk kvalitet.

Aktørene er avhengig av å bygge lønnsomt. Hvis svaret er at de ikke kan øke volumet, kan det gjøres ved å bidra mindre til nærmiljøparkene, eller ved å redusere kvaliteten på byggene.

Heldigvis vil planen bli justert etter høringsperioden.

BY UNDER BYGGING

Kommuneplanen er Fredrikstad kommunes overordnede plan. I 2019 skal den såkalte arealdelen av kommuneplanen fornyes (rulleres) for perioden frem til 2031. Her skal byens folkevalgte ta stilling til noen svært viktige spørsmål. Blant annet hvor høyt det skal tillates bygges og hvor mye som skal bygges i sentrum. Dette skjer samtidig med at Fredrikstad står foran historisk stor byggeaktivitet. Disse tingene vil FB belyse nærmere i en serie artikler.

Publiserte saker: