(Siste)

– Dette er første skritt mot å legge ned lokalkontorene i LO, frykter Vidar Schei, leder av LO i Fredrikstad overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Etter en opphetet debatt om organisering av LO under kongressen i 2013 ble det satt ned et utvalg som skulle vurdere hvordan LO kunne organisere seg best mulig. Nå har ANB fått tak i innstillingen fra utvalget, som skal debatteres på LO-kongressen i mai. Utvalget foreslår en stor omlegging av hvordan de lokale LO-kontorene organiseres.

I en nipunkts liste ønsker utvalget blant annet at lokalorganisasjonene videreføres, men at det opprettes regionale LO-råd rundt omkring i landet. De lokale LO-kontorene frykter nå at de vil miste flertallet i det som i dag er fylkeskonferanser, til fordel for de ulike fagforeningene. 

Vil heller styrke

Blant flere av de største og mektigste lokalkontorene til LO i dag er det sterk motstand mot forslaget, som de mener vil flytte makt fra lokale kontorer til sentrale råd.

– Vi har en viktig rolle gjennom å koordinere aktiviteter, støtte folk i arbeidskonflikter, og vi har en vik-tig rolle i det lokalpolitiske arbeidet før valg. Vi vil heller foreslå for kongressen at vi må styrke de lokale organisasjonene snarere enn å bygge dem ned, sier leder for LO Trondheim, John Peder Denstad.

I forbindelse med utredningen har flere fylker allerede forsøkt den nye ordningen, som innebærer mer makt til forbundene og mindre til de lokale LO-kontorene. Et av fylkene som har forsøkt dette er Vestfold. Leder i LO Larvik og Lardal, Raymond Marthinsen, er ikke særlig imponert.

 

– Vi tenker at LO lokalt må ha mer innflytelse i fagbevegelsen hvis vi skal klare å være sterke nok til å løse de ulike småtvistene som ligger lokalt. Den nye ordningen betyr at fagforeningene har større makt på fylkeskonferansen. Tidligere hadde vi fem representanter, nå har vi to og er i mindretall. Vi burde vært i flertall, sier han.

Ikke begeistret

Heller ikke Roy Pedersen i LO Oslo er begeistret. 

– Dette er en måte å styre på som LO lokalt ikke er veldig begeistret for. Vi tar gjerne inn forbundene i styringsstrukturen enten den er regional eller fylkesvis, men det må fremdeles være de lokale LO-kontorene som har flertall, sier han.

Vidar Schei i Fredrikstad frykter at regionaliseringen av LO til syvende og sist vil bli en sentralisering.

– Konsekvensen slik jeg ser det er at LO kan risikere å råtne på rot. Når det ikke er medlemmene våre ute som bestemmer, men et regionalt og et sentralt ledd, da vil det lokale leddet sakte, men sikkert dø ut.

Vil strupe lokal-LO

I tillegg til forslagene til nye regioner i LO, må kongressen også ta stilling til et forslag fra Fellesforbundet som går enda lenger: Fjerne møte- og forslagsretten til de lokale LO-kontorene på kongressen.

Konsekvensen slik jeg ser det er at LO kan risikere å råtne på rot.

 

– Det avviser vi på det sterkeste, og vi jobber nå med å skaffe flertall mot det forslaget. Vi mener vi har mange gode argumenter, sier John Peder Denstad i Trondheim LO.

– Det er vi direkte imot. Det er helt i strid med hvordan vi oppfatter at organisasjonen må bygges for framtida. Vi må styrke grunnlaget i organisasjonen hvis vi skal overvinne problemstillingene vi jobber med, som sosial dumping, tariffhopping og en arbeidsgiverside vi mener motarbeider fagbevegelsen i enkeltbedrifter og enkeltbransjer. Det kan bare løses ved å samle kreftene både lokalt og sentralt, sier Marthinsen i Larvik og Lardal . (ANB)

Fakta om arbeidsgruppens anbefalinger:

De ni punktene:

  • Lokalorganisasjonene videreføres.
  • I kommuner som ikke dekkes av lokalorganisasjoner, kan det opprettes LOs kontaktutvalg.
  • Foreligger det ikke årsregnskap fra lokalorganisasjonene, kan fagforeningene/avdelingene tilbakeholde kontingent.
  • For å styrke den faglige koordineringen, opprettes et regionalt LO-råd i hver region (regionråd).
  • Styrke regionalt samarbeid også på tvers av og mellom flere regioner. Organisatorisk arbeid skal ha topp prioritet for alle distriktskontorer.
  • Det gjennomføres en konferanse for tverrfaglige opplæringsformål i regionene.
  • Den nye ordningen for gjennomføring av fylkeskonferansene gjøres obligatorisk i 2018.
  • Styret for fylkeskonferansen avvikles. Tilrettelegging av fylkeskonferansene legges til regionrådene.
  • Arbeidet med organisasjonsgjennomgang videreføres i neste kongressperiode og sekretariatet gir mandat og oppnevner arbeidsgruppe for arbeidet. (ANB)