Gå til sidens hovedinnhold

Arbeiderpartiskolens forfall i Fredrikstad

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Altfor mange barn i Fredrikstad tilbringer dagene sine i nedslitte skolebygg som forfaller og råtner på rot. Det enorme vedlikeholdsetterslepet vi leser om i FB er en stor skam og gir uverdige forhold som verken fremmer trivsel og læring for elevene, eller gir gode arbeidsforhold for ansatte i skolen.

Det er uakseptabelt at barna våre er i forfalne skolebygg fulle av asbest og som er tydelig preget av dårlig vedlikehold over mange år. Noen av de grelleste eksemplene er deler av Torp skole, Aarum skole, og Svartbygget på Rød skole som for mange år siden ble foreslått revet eller totalrenovert – men som elever og lærere fortsatt har som sin daglige arbeidsplass uten at noe er gjort. Opplæringslovens §9-A sier at alle elever har rett på et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Om det fysiske miljøet sier loven klart at skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til tryggheten, helsen, trivselen og læringen til elevene.

Det er prisverdig at foreldre og FAU ved flere skoler har stilt opp på ulike dugnader for å gjøre klasserom og uteområder mer trivelige for barna. Lokalsamfunnsutvalg, innsamlinger på Spleis og Sparebankstiftelsen har bidratt med midler, men det er ikke riktig at foreldre og andre må påta seg vedlikeholdsoppgaver som helt opplagt er kommunens ansvar. Frivilligheten og dugnadsånden står sterkt, det er bra, skjønt på visse områder er det svært trist at det politiske flertallet svikter barna i så stor grad at foreldre må gjøre kommunens jobb. For det enorme skoleforfallet er ikke i tråd med vanlige folks oppfatning om hvordan en god skole som fremmer helse, trivsel og læring skal være.

Kommunale utredninger og planprosesser går tregt og tar uhorvelig lang tid, og få, om noen i det hele tatt av ansvarlige politikere, eller partier, kan slå seg på brystet å si man har satset nok på investeringer i skolebygg i Fredrikstad. Det er absolutt blitt gjort flere gledelige investeringer, men FBs meget gode gjennomgang av skoleforfallet viser at det ikke er gjort nok. Gjeldende skolebruksplan viser at det er store utfordringer og at det er behov for investeringer på flere milliarder kroner i skolebygg. Konsekvensen av mangelfull politisk styring og vilje til å følge opp behovene for vedlikehold og investeringer er over tid blitt mer synlig enn noen gang, skolebygg og barnas uteområder råtner på rot.

Temaplanen for skolebygg og rapporten fra Norconsult når det gjelder skolebygg og fremtidig skolestruktur i Fredrikstad vil snart bli offentliggjort, disse vil forhåpentligvis gi oss et oppdatert og godt bilde av skoleforfallet, vedlikeholdsetterslep og investeringsbehovene i kommunens skolebygg. Dette bør gi et godt grunnlag for politikerne til å sette av nok til midler til nødvendig vedlikehold og skoleinvesteringer i årene som kommer. Men kommunens og det politiske flertallets manglende evne til å følge opp gjeldende plan gir grunn til bekymring. Vi må ha et vedlikeholdsløft, ta bedre vare på eiendommene våre, og sørge for å heve den bygningsmessige kvaliteten på skolebyggene slik at vi får fremtidsrettede og moderne bygg som fremmer helse, trivsel og læring.

Det er viktig at kommunen følger lover og regler til det beste for barna våre, også når det gjelder bygg. Men er man like streng mot seg selv, som man er mot andre aktører? For vanlige folk som ikke kan regelverket, kan det nok virke noe snodig, og kanskje er det et aldri så lite paradoks at Fredrikstad kommune nylig ikke ga dispensasjon eller godkjenning til en flott og ny privat barnehage på grunn små detaljer, samtidig som små barn daglig befinner seg i forfalne kommunale skolebygg fulle av asbestholdige materialer.

Forstå det den som kan.

Kommentarer til denne saken