Barnevernet i Arbeiderpartistyrte Fredrikstad har fått rødt lys når det gjelder oppfølging og kontroll av fosterhjem. Ifølge Bufdir er det manglende oppfølging av nær halvparten av fosterhjemsbarna. Dette er uakseptabelt.

Barne- og likestillingsdepartementet har innført et nytt trafikklyssystem for å kontrollere om barnevernet i kommunene oppfyller tre forskjellige lovpålagte krav. Fredrikstad får rødt lys, noe som betyr at kommunen har en «betydelig risiko» for å bryte loven når det gjelder krav om uavhengig tilsyn av fosterhjem, krav om barnevernets egen oppfølging og kontroll av fosterhjem, og brudd på tidsfristen i undersøkelsessaker. Dette er selvsagt alvorlig.

I et tilsvar til Ingjerd Schous meget betimelige innlegg i FB, gjør Ap rede for noe av utviklingen innenfor barnevernet. Redegjørelsen understreker dog at barnevernet har store avvik og en vei å gå, ikke minst fjerner det fokus fra det faktum at Ap sitter med ansvaret for at barnevernet i Fredrikstad har fått rødt lys. Ap bommer kraftig når de fjerner seg fra det saken dreier seg om gjennom å peke på regjeringens økonomiske politikk, skattelette, og Fredrikstad Høyres omprioriteringer i alternative budsjett.

Som lokalpolitikere bør vi ta til oss at barnevernet i Fredrikstad har fått rødt lys og ta oppfordringen fra både Helleland og Schou på det største alvor.

 

For å løse sine mange viktige oppgaver, har kommunene fått en sterkere realvekst i sine frie inntekter med denne regjeringen enn den foregående. Tall fra Kommunaldepartementet viser at realveksten i årene 2005-2013, da de rødgrønne styrte, i snitt lå på 1,8 prosent. I årene 2009 – 2013 var veksten på 1,5 prosent, eller 0,2 prosent per innbygger. Under den sittende regjeringens første fire år var imidlertid realveksten i kommunenes frie inntekter i gjennomsnitt på 1,9 prosent, 0,9 prosent per innbygger. Det betyr at kommunenes handlingsrom har økt mer per år med den sittende regjeringen.

Ganske riktig har Fredrikstad Høyre i flere av sine alternative budsjett gjennom omdisponeringer, funnet rom til og prioritert å styrke ikke bare barnevernet med sju millioner, men også andre deler av hjelpetjenestene, herunder skolehelsetjenesten og økte kompetansemidler. Dette er prioritert nettopp for å øke kvaliteten i tjenestene som retter seg mot sårbare barn og unge.

 

 

Skal vi ha et bærekraftig velferdssamfunn og finansiere offentlig velferd – herunder barnevernet, må vi stimulere til økt verdiskaping og gjøre kaka som kan fordeles større. Det viktigste vi gjør i denne sammenhengen er å legge til rette for at bedriftene kan skape flere jobber, da må vi skape mer, ikke skatte mer. Derfor kommer Høyre til å fjerne den både bedriftsfiendtlige og usosiale eiendomsskatten dersom velgerne gir oss tillit ved valget 2019.

Det gjøres definitivt mye godt arbeid i barnevernet i Fredrikstad. Derfor gir ikke det nye trafikklyssystemet et helhetlig bilde av tilstanden. Økte utfordringer og avvik i barnevernet må dog følges opp. Det er alltid viktig at egen organisering og koordinering av tjenester gjennomgås. Barnevernet i Fredrikstad har høye netto driftsutgifter pr. innbygger og et høyt sykefravær over tid, det siste er trolig også noe av den bakenforliggende forklaringen på at barnevernet nå har fått rødt lys.

Alle barn har krav på en trygg barndom, derfor må vi alltid sette barnets beste, trygghet og omsorg først. Etter at resultatene fra det nye trafikklyssystemet ble lagt frem, var dog barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland klar på at barnevernet i mange tiår ikke har stått høyt nok oppe på den politiske agendaen i kommunene, dette uansett politisk regime. Statsråden har derfor bedt lokalpolitikere i det ganske land om å ta tak og løfte kvaliteten, sørge for nok ansatte og for at tjenestene jobber godt sammen. Som lokalpolitikere bør vi ta til oss at barnevernet i Fredrikstad har fått rødt lys og ta oppfordringen fra både Helleland og Schou på det største alvor.