Den norske velferdsmodellen er avhengig av høy yrkesdeltagelse. Det er derfor urovekkende at stadig flere i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet i lengre tid.

Per Christian Skauen og Lasse Imrik fra Kirkens Bymisjon ønsker at et bredt flertall kan bli enige om tiltaksplan mot fattigdom. Dette tar de opp i sitt innlegg i Fredriksstad Blad 17. juli. I innlegget og i en forgående debatt henvender de seg ikke bare til politikere i Fredrikstad og Østfold, men også til LO og NHO Viken Oslo.

Skauen og Imrik ramser opp en rekke gode tiltak som flere ungdomsklubber, økt barnetrygd, gratis tilbud om fritidsaktiviteter og styrket skolehelsetjeneste. Dette er vel og bra. NHO og LO inviteres til et kreativt verksted for å få ungdom og voksne i arbeid. Det vil vi gjerne delta på.

Skauen og Imrik definerer fattigdom som vedvarende lavinntekt. Veien ut av fattigdom går gjennom arbeid. Å få flere folk i jobb og få flere til å jobbe mer, er viktig her. Deltidsstillinger bidrar til et lavt lønnsnivå som igjen fører til fattigdom. Da er det positivt at Fredrikstad kommune går i bresjen for flere heltidsjobber.

LO og NHO jobber tett opp mot Viken fylkeskommune for å få flere til å fullføre og bestå videregående skole. Gjennom yrkesopplæringsnemnda jobber vi for å opprette flere læreplasser slik at det ikke er mangel på læreplass som hindrer ungdom i å utdanne seg til det yrket de ønsker. Dette arbeidet blir enda viktigere fremover når vi ser virkningen av koronapandemien.

Les også

Alle har «sviktet» i kampen mot fattigdom

LO og NHO samarbeider med sentrale myndigheter om et mer inkluderende arbeidsliv gjennom IA-avtalen. Målet er å få flere av dem som står utenfor arbeidslivet inn i jobb. Flere i jobb senker trygdeutgiftene, øker verdiskapingen og den enkeltes inntekt, og det bidrar til inkludering. Grupper med lav kompetanse stiller svakt i møte med arbeidsmarkedet.

Ikke minst unge uten utdanning og innvandrere uten formell kompetanse og dårlige språkkunnskaper. Bedriftene selv sier at de ønsker å inkludere flere av dem som har falt utenfor arbeidslivet. Dette er positivt. Flere må få oppleve verdien av arbeid og flere får delta i verdiskapingen i samfunnet.

Les også

Svar til Kirkens bymisjon: Kampen mot fattigdom er vårt felles ansvar

Jobbskaping er hele grunnlaget for det Norge vi kjenner; med små forskjeller og like muligheter, høy tillit og god velferd. Den gode nyheten er at bedriftene ønsker å skape jobbene Norge trenger: Åtte av ti NHO-bedrifter sier at de vil skape nye jobber. Vi må altså bevare og skape jobber, og vi må få flere i jobb. Et seriøst og organisert arbeidsliv er også viktig. Useriøse og kriminelle aktører skaper ikke varige jobber eller betaler inntekter man kan leve av.

LO og NHO er med på dugnaden mot fattigdom og stiller opp på konstruktive trepartssamarbeid både sentralt, regionalt og lokalt for å skape flere trygge, sikre og inkluderende arbeidsplasser.

Les også

Her har Jon-Ivar Nygård og de rødgrønne sviktet