Bystyrets vedtak om grønt lys for å starte prosessen for å åpne Veumbekken har skapt mange reaksjoner. Det er naturlig. For det første vil det medføre at noen verneverdige hus må rives, og å rive gammel trehusbebyggelse bør vi unngå i det lengste. For det andre koster det mye. Så da kan man jo spørre seg: Hvorfor i all verden sette i gang med noe slikt?

Under bakken er det et sinnrikt system av rør som transporterer vann og avløp. For oss vanlige borgere skjer dette uten at vi tenker over det. Helt til det kommer voldsomme regnskyll eller flom som rørsystemet ikke er dimensjonert for. Da finner vannet sin egen vei og skaper masse trøbbel.

Slik er situasjonen når det gjelder Veumbekken og Holmen-området. Den kulverten (stort sementrør) som ligger under bakken er gammelt og underdimensjonert, og restlevetiden er satt til omtrent tre år. Det er en uforutsigbar situasjon, og akutte situasjoner kan oppstå. I saksdokumentet står det: «Økonomiske konsekvenser ved et eventuelt brudd i eksisterende kulvert dersom planen ikke gjennomføres kan bli store».

For å møte dagens og fremtidens dimensjonskrav, er det vurdert at Veumbekken må åpnes, og tilliggende infrastruktur med vann- og avløpsledninger renoveres. Å erstatte eksisterende kulvert er ikke tilstrekkelig. Det vil ikke dekke behovet for avrenning under regnskyll og vil ikke kunne håndtere flomvann i Veumbekken. Vi har i de senere åra sett hvor sårbare vi er for voldsomme mengder vann som kommer på kort tid. Dette er derfor et fremtidsrettet og nødvendig tiltak!

Når bekken åpnes, vil området samtidig få et løft med økt andel grøntareal i form av et parkdag med gang- og sykkelveier. Her tar Fredrikstad kommune et bevisst byplangrep som styrker byens grøntstruktur og revitaliserer Holmen-området.

Ved å lese innlegg i byens aviser og i sosiale medier, så er det lett å få et inntrykk av at Fredrikstad Arbeiderparti tar lett på byens arbeiderhistorie og river verneverdige bygg med lett hjerte. Det er selvfølgelig ikke tilfelle. Planen skal gjennomføres med størst mulig grad av vern og minst mulig riving.

Det er viktig at Fredrikstad kommune er i god dialog med berørte parter i området, og at prosjektet gjennomføres med rask fremdrift for å unngå for lang anleggsperiode.

Jeg gleder meg til å se hvordan Holmegata vil se ut i ny og grønn drakt, men det aller viktigste er at området sikres mot flom og overvann.