I en årrekke har Hvaler kommune kjempet for bedre trafikksikkerhet på fylkesveiene i kommunen. En del gode tiltak er kommet på plass, andre er under planlegging. Men et tiltak, som ville hatt stor betydning for både faktisk sikkerhet og opplevd sikkerhet i trafikkbildet, virker nesten umulig å få gjennomslag for: Nedsatt hastighet.

Særlig utfordrende oppleves situasjonen ved krysset på fylkesvei 108 og 491 ved Rød på Asmaløy, et sted hvor fartsgrensen er 80 km/t. Dette er et område med betydelig og økende biltrafikk og mange myke trafikanter. Det som en følge av at alle skolene nå er samlet i en stor ny skole som åpnet august 2021 på Rød med tilknyttet idrettsanlegg, idrettshall, fritidsklubb og kulturskole.

Det har også vært en økning i boligbygging i området. Dagligvarebutikk, campingplass, mange hytter bidrar til mye trafikk i krysset. Og ikke minst busstopp som benyttes av ungdom som reiser til og fra videregående skole i Fredrikstad.

Vy kjører buss en gang i timen Skjærhalden-Oslo. Mange bruker dette gode busstilbudet, men tilbakemeldingene er at bussholdeplassene i krysset oppleves som farlige. Bussene sperrer for all sikt. Bussjåfører opplever det å stoppe i Rødkysset som utfordrende. Det hender faktisk at bussen ikke stopper fordi det er høy fart gjennom krysset.

Bak Hvaler kommunes engasjement for nedsatt hastighet på denne strekningen står så vel lokale velforeninger, foreldrenes arbeidsutvalg ved skolen, skolen, idrettslaget og den lokale campingplassen.

Når et samlet lokalsamfunn står bak kravet om lavere fartsgrense er det trist at veimyndigheten ikke stiller opp. Fordi tiltaket vil medføre noen få sekunders lengre kjøretid. Vi mener økt trygghet er langt viktigere enn de ca. seks sekundene økt reisetid en nedsatt fartsgrense vil medføre.

Vi mener staten i større grad bør anerkjenne lokaldemokratiets plass i trafikksikkerhetsarbeidet. At fylkeskommunen, og ikke Statens vegvesen, bør ha myndighet til å sette fartsgrensene på fylkesveiene, og at lokale trafikksikkerhetsvurderinger skal kunne tillegges stor vekt ved fastsettelse av fartsgrenser på fylkesvei.

Derfor utfordrer vi han som faktisk kan gjøre noe med dette, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, til å vise handlekraft. Fylkeskommunen bør få være «herre over egen vei» – og lokaldemokratiets plass i trafikksikkerhetsarbeidet bør styrkes.